Svenska Engelska
Marine Monitoring/Företaget

Företaget

Företaget grundades 1999. Ledningen av Marine Monitoring AB utgörs av tre seniora forskare; prof. Rutger Rosenberg, prof. Leif Pihl och doc. Åke Granmo. Inom företaget finns anställda marinbiologer (fil. mag.) som projektledare och fältassistenter. Vår verksamhet är förlagd till Lysekil, där vi hyr lokaler i Havets Hus.

Inom företaget har vi en unik och mycket bred kunskap om havet, både när det gäller näringsliv och forskning, viket manifesterats genom flera hundra rapporter och vetenskapliga artiklar. Inom bottenfaunaområdet är prof. Rutger Rosenberg en av världens ledande forskare, inom kustzonens ekologi och miljöproblem är prof. Leif Pihls en världsledande expert, och inom området ekotoxikologi har doc. Åke Granmo motsvarande renommé. Våra medarbetare har bl.a. haft en central roll i relevanta miljöprojekt och publikationer inom Naturvårdsverket som rör kustvatten, t.ex.

• Biologisk värdering av grunda svenska havsområden (SNV PM 1911)
• EU:s Vattendirektiv (Rapport till NV 2004)
• Bedömningsgrunder för miljökvalitet - kust och hav (NV Rapport 4914)
• Praktisk Kustekologi (SNV PM 1987)
• Metodik för inventering av förorenade områden (NV Rapport 4947)
• Bedömningspunkter enligt EU:s Vattendirektiv – bottenfauna (Rosenberg et al. 2004)
• Miljöeffekter vid muddring och dumpning – en litteratursammanställning (NV Rapport 5999)
• Rapporter inom forskningsprojektet Vindval, bl.a. Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft och Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning (NV Rapport 5828; NV Rapport 5856; NV Rapport 5831; NV Rapport 6723; NV Rapport 6775)