Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Undervattensfilmning & ekolod

Undervattensfilmning & ekolod

Marine monitorig har utfört ett flertal undersökningar av marin miljö där ekolod och undervattensfilmkamera varit en del av inventeringsarbetet.

På uppdrag av bl.a. länsstyrelser och kommuner inventerar Marine Monitoring olika skyddsvärda miljöer genom undervattensfilmning. Metoden används även för att kartera ett områdes habitat i samband med byggnation av hamnar och områden aktuella för vindkraftprospektering. Marine Monitoring använder både en s.k. släpvideokamera och en dropvideokamera. Båda manövreras från båt. Dropkameran ger endast en tillfällig bild av botten medan släpvideokameran kan filma en längre sträcka. Dropvideokameran används ofta tillsammans med ett ekolod. Ekolodet visar när en förändring av botten sker, vilket därefter verifieras med dropkameran alternativt en vattenkikare, beroende på siktdjupet. Genom denna metod kan olika marina habitat och naturtyper, såsom ålgräsängar, musselbankar, vegetationsfri botten och vegetationsklädda hårdbottnar ringas in och habitatets djuputbredning och yta noteras. Inventeringsarbetet utförs vanligen längs förutbestämda sträckor (transekter). Vid varje förändring av botten längs transekten noteras djup, position och typ av habitat. För olika habitat, såsom ålgräs och musselbankar, fastställs de yttre gränserna varpå minimum och maximum djupen noteras. Dropvideo används även för att samla in data punktvis inom ett område då framförallt förekomst av arter eller habitat noteras. Insamlad data levereras i GIS format och presenteras som kartor i rapporterna.

Marine Monitoring har under 2016 och 2017 utfört flertalet karteringar med undervattenskamera och ekolod i samband med omfattande naturvärdesbedömningar och utbyggnad av hamnområden. Tidigare har Marine Monitoring utfört omfattande inventeringar med metoden i fjordarna runt Orust och Tjörn. Syftet med studien var att samla in data inför ett framtida övervakningsprogram av vegetationsklädda bottnar samt för att kartera art- och habitatdirektivets naturtyper sublittorala sandbankar och rev. Insamlad data användes även för att utvärdera undervattensvideo i jämförelse med dykning som visuell metod för uppföljning av marina naturtyper.

Kontaktperson: Sandra Andersson