Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Grunda havsområden – Fallfälla

Grunda havsområden – Fallfälla

Grunda kustnära havsområden hyser generellt sett en hög biologisk produktion och utgör viktiga uppväxtområden för flera kommersiellt betydelsefulla fiskarter som exempelvis rödspätta, skrubbskädda och torsk, samt viktiga födoområden för laxöring och torsk. Vid ansökningar av muddring eller andra fysiska ingrepp i grunda havsområden såsom hamnar, vikar, etc. erfodras ofta inventeringar av grundområdena. Detta för att få en uppfattning om områdenas biologiska betydelse och struktur.

Vid undersökningar av grunda (< 1 m) och kustnära havsområden tillämpas bl.a. fallfälla. Fallfälla är ett kvantitativt fångstredskap som används vid inventering av rörliga djur som lever uppe på sedimentytan (mobil epifauna) såsom strandkrabba, sandräka, sandstubb, lerstubb samt yngel av plattfisk. Fallfällan utgörs av en aluminiumbox, utan botten och lock, fäst på en lång metallstav. Den sköts av två personer som håller fällan i vardera änden av metallstaven. Vid provtagning sänks fallfällan hastigt ned och infångar de organismer som lever på havsbotten.
Efter provtagning tas proverna in på laboratorium för analys. Organismerna artbestäms och vikt, antal och storleksklasser (längd) dokumenteras. För fisk mäts total kroppslängd och för kräftdjur mäts längd på huvudsköld, undantaget strandkrabba vars bredd registreras. Analysarbetet sker vid behov under lupp alternativt mikroskop.

Kontaktperson: Johanna Bergkvist