Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Dyk- och Snorkelinventering

Dyk- och Snorkelinventering

Marine Monitoring använder apparatdykning och snorkling vid inventering av olika typer av bottnar och livsmiljöer. Metoden används främst vid undersökning av vegetation i miljöövervakningssyfte och vid basinventeringar av Natura 2000 och skyddade områden på uppdrag av Länsstyrelser, Vattenvårdsförbund och Naturvårdsverk.

Vid inventering av vegetation noteras artsammansättning samt djuputbredning och täckningsgrad av påträffad taxa i enlighet med Havs och vattenmyndighetens metodbeskrivning. Resultaten kan därefter användas för att klassificera ett områdes miljöstatus i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Marine Monitoring var delaktiga i forskningsprogrammet Waters där bl.a. vegetationsdata samlades in inför utveckling och förbättring av bedömningsgrunderna för makrofyter. På uppdrag av Naturvårdsverket har Marine Monitoring även utfört en makrofytkampanj i Gullmarsfjorden och Orust-Tjörn området. Syftet var även där att förbättra underlaget för bedömning av miljöstatus, vidareutveckla bedömningsgrunderna samt öka kunskapen om artrikedom.

Dykning används bl.a. vid miljöövervakning av makroalger och hårdbottenfauna (fotografering) där Marine Monitoring i flera år ansvarade för Bohuskustens vattenvårdsförbunds kontrollprogram. Marine Monitoring har även utfört fältarbetet (2012-2013) inför ett framtida miljöövervakningsprogram av vegetationsklädda bottnar för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Utöver detta används dyk- och snorkelinventering vid kartering av Natura 2000 och skyddade områden på uppdrag av olika länsstyrelser. Även vid bedömning och övervakning av områden aktuella för byggnation eller olika utsläpp (vindkraft, hamnar, reningsverk etc) används dykning och snorkling.

Marine Monitoring har utbildade yrkesdykare och uppfyller de regler som ges i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om dykeriarbete.

Kontaktperson: Sandra Andersson

Mer information Havs och Vattenmyndigheten