Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag/Hamnar, Övriga

Hamnar, Övriga

År 2017
Smögen Aquaculture AB
• Redogörelse för nuvarande ekologisk status i vattenförekomsten Kungshamn södra samt en konsekvensbedömning av planerat utsläpp från Smögen Aquaculture AB

Göteborgs hamn AB
• Fältundersökning av utvalda lokaler för ålgräsrestaurering samt ett urval av 5-6 lokaler där miljöförhållandena skall utredas under 2018
• Förundersökning restaurering av ålgräs
-Bakgrundsinformation och ett första urval av lokaler
• Beskrivning och bedömning av marina biotoper och habitat i samband med fördjupning av inseglingsrännan till Älvsborgshamnen

Gryaab AB
• Utredning av Ryaverkets påverkan på recipienten avseende ekologisk status av biologiska kvalitetsfaktorer

Björholmens marina AB
• Avgränsning av ålgräs vid Björholmens marina på Tjörn

År 2016

Göteborgs hamn AB
• Plan för framtagande av lokaler för kompensationsrestaurering av 1.7 hektar ålgräs i Göteborgs skärgård

Gryaab AB
• Klassificering av miljöstatus i Ryaverkets recipientområde -Bottenfauna och Sedimentprofiler
• Klassificering av miljöstatus i Ryaverkets recipientområde -Kvalitetsfaktor Makroalger

Norconsult
• Analys av bottenfauna från Norge
• Kartering av marina miljöer inom närområdet till planerad hamnutbyggnad vid Höviksnäs småbåtshamn

Seabased AB
• Inventering av bottenfauna vid vågparksparken

Atkins Sverige AB
• Inventering av Bottenfauna och SPI vid Ringhals mudderdeponi

Bohusgjuteriet AB
• Kartering av bottenmiljöer inför anläggande av kaj för Bohusgjuteriet (Rixö).

Privat verksamhet
• Ålgräsinventering inför anläggande av brygga i Hultevik

Lysekils Marina AB
• Beräkning av en flytande vågbrytares effekt på vattenomsättningen i hamnområdet vid Basteviksholmarna.

År 2015

Bohusgjuteriet AB
• Kartering av bottenfauna och grunda vikar med fallfälla inför anläggande av kaj för Bohusgjuteriet (Rixö).


År 2014

Vattenfall AB
• Kartering av marina miljöer inom påverkansområde av kylvatten från Ringhals kärnkraftverk, Varbergs kommun.

År 2013

Privat verksamhet
• Miljökonsekvensbeskrivning av etablering av småbåtshamn vid Gottskär.
• Miljökonsekvensbeskrivning av utökning av småbåtshamn vid Basteviksholmarna.

Atkins Sverige AB
• Utredning av bottenmiljön vid två alternativa områden för deponering av muddermassor utanför Ringhals genom analys av sedimentprofiler (SPI) och bottenfauna 2013

Bohusgjuteriet AB
• Sjömätning av Rixö sund

År 2012

WSP Sverige AB
• Kartering av marina miljöer vid färjelägret Lilla Varholmen

Stenungsunds industrier
• Analys av miljöföroreningar inom Stenungsundsrecipienten

Tjörns Hamnar AB
• Sjömätning av Goviken

År 2011

Metria AB
• Validering av modell för naturtypen rev (1170)

År 2009

Göteborgs hamn
• Fotograferingar av sedimentprofiler vid mudderdeponin vid Vinga 2009

Göteborg Stad
• Biologisk övervakning av nätsnäckor i småbåtshamnar

År 2008

Göteborgs hamn
• Kontrollprogram för mudderdeponien vid Vinga 2007

Sweco
• Marinbiologisk inventering vid Lilla Aspholmen

Studseröd hamn
• Marinbiologisk undersökning – översiktlig biotopkartering vid Studseröd Marin
• MKB miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan för utbyggnad av småbåtshamn inom Studseröd Marin

År 2007

Lysekil Hamn
• Marinbiologisk kartering av Grötö inför utfyllnadsarbeten

Fastighetsägare i Hagakile
• Marinbiologisk undersökning i Hagakile
• MKB-Revisionsmuddring av seglingsränna och sex tillhörande bryggor i Haga kile, Göteborg Stad

År 2005

Säkrare farleder, Göteborgs hamn
• Kontrollprogram för mudderdeponien vid Vinga 2005

Bohusgjuteriet AB
• Miljökonsekvensbeskrivning för Återupptagande av utlastningsverksamhet vid Rixö

År 2004

Säkrare farleder, Göteborgs hamn
• Slutrapport. Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.1 Ålgräsängar 2001-2004
• Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.5 Sedimentspridning 2004
• Kontrollprogram för muddertippning vid Vinga; 5.2.5 Sedimentation 2004-09
• Slutrapport. Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.2 Musslor 2002-2004
• Slutrapport. Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.3 Mjukbottenfauna 2002-2004

GF-konsult
• Marinbiologisk undersökning av Bansvik Lysekils kommun 2004

RF-Akvamiljø, Norge
• Report "Project UKOOA P7151704 -sediment profile image"

År 2003

Säkrare farleder, Göteborgs hamn
• Kontrollprogram för muddertippning vid Vinga; 5.2.5 Sedimentation 2003-08
• Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.2 Musslor 2003-08
• Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.5 Sedimentspridning 2003-8
• Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.1 Ålgräsängar 2003-08
• Kontrollprogram för muddertippning vid Vinga; 5.2.5 Sedimentation 2003-06

Volvo Car Corporation
• Leakage of copper from bronze panels with different surface structure
Sønderjylland och Vejle
• Analys av bottenhabitat i Flensborg och Vejle fjord, våren 2003

År 2002

Säkrare farleder, Göteborgs hamn
• Kontrollprogram för muddertippning vid Vinga; 5.2.5 Sedimentation
• Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.5 Sedimentspridning
• Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.1 Ålgräsängar
• Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.2 Musslor
• Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.3 Mjukbottenfauna.

År 2001

Säkrare farleder, Göteborgs hamn
• Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg; 4.8.3 Marin flora – ålgräsängar

Lysekils Hamn
• Marinbiologisk Kartering av Bottnen utanför Anderssons Kaj, Södra Hamnen, Lysekil

Studseröds varv
• Miljökonsekvensbeskrivning Utbyggnad av båthamn vid Studseröds varv

År 2000

Lysekils Hamn
• Marin miljökonsekvensbeskrivning av igenfyllning utanför Valbodalens båtuppläggningsplats
• Marin Miljökonsekvensbeskrivning för utvidgning av småbåtshamnen i Norra Grundsund, Lysekils kommun

Volvo Car Corporation
• Panel field test for the evaluation of fouling organisms
• A settling assay using spores of the macro alga Ulva fasciata and cyprid larvae of the barnacle Balanus improvisus