Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag/Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten

Pågående

• Framtagande av nationella naturtypskartor för blottade ler- och sandbottnar 1140, samt estuarier 1130

• Vidareutveckling av övervakning av främmande arter utifrån ”extended Rapid Assessment Survey” (eRAS).

• Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition.


2017


2016

• Pilotundersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition.

• Utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden. Pilotdrift.

• Uppföljning av naturtyp 1140 blottade ler- och sandbottnar i Norra Östersjön. En pilotstudie.


År 2015

• Inventering av skador på bottenmiljön i Natura 2000 område efter att fartyg gått på grund.

• Biogeografisk uppföljning av rev (1170) i Västerhavets utsjöområden – Pilotdrift med dropvideokamera.

• Biogeografisk uppföljning av kustnära rev (1170) och stora vikar och sund (1160) i Västerhavet.