Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag/Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Pågående

• Mätkampanj: effectscreening av miljögifter. Tennföreningar, imposex och LMS.

• Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten

År 2017

VINDVAL
• Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning – Översättning – A framework for regulating underwater noise during pile driving.

År 2016

VINDVAL
• Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning

HELCOM
• Riktlinjer för övervakning av biologiska effekter – imposex och intersex

• Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten

År 2015

• Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten

År 2014

• Undersökningstyp: Uppföljning av 1140 blottade ler- och sandbottnar, ver 1, 2013-12-25
• Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten

År 2013

• Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten (publiceras i Havet 2013-2014)

År 2012

• TBT-forskning ger bättre hantering av förorenade sediment (publiceras i Havet 2012)
• Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten (publiceras i Havet 2012)

År 2011

• Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten (publiceras i Havet 2011)

År 2010

• Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten (publiceras i Havet 2010)
• Sekundär spridning och effekter av organiska tennföreningar från småbåtshamnar

År 2009

• Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten (publiceras i Havet 2009)
• Miljöeffekter vid muddring och dumpning –en litteratursammanställning
• Mätkampanj 2009 Gullmarsfjorden Askeröfjorden - Marstrandsfjorden

År 2008

• Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar
• Pilotstudie inför biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar i Östersjön
• Undersökningstyp för biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar
• Deltagit med två artiklar i Havet 2008 ang. bottenmiljön sett ur sedimentprofilkameraperspektiv och en temaartikel angående effekter av organiska tennföreningar

Naturvårdsverket, Vindval

• Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft (NV Rapport 5828)
• Studier på småfisk vid Lillgrund vindpark (NV Rapport 5831)
• En studie om hur bottenlevande fauna påverkas av ljud från vindkraftverk till havs (NV Rapport 5856)

År 2007

• Expertstöd gällande bottenfauna för fortsatt arbete med föreskrifter och handbok för miljökvalitet
• Förslag till övervakning av tennorganiska föreningar i biota i Östersjön
• Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar
• Deltagit med två artiklar i Havet 2007 ang. bottenmiljön sett ur sedimentprofilkameraperspektiv och en temaartikel angående organiska tennföreningar

År 2004

• Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Makrofauna, mjukbotten, trend- och områdesövervakning 2004

År 2003

Naturvårdsverket, Europeiska Unionens Vattendirektiv
• Framtagning av nya bedömningsgrunder för kust och hav enligt ramdirektivets krav – Bentiska evertebrater

År 2001

• Marina utsjöbankar – kunskapsöversikt och biologisk värdering