Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag/Länsstyrelser

Länsstyrelser

Pågående

Västra Götalands län

• Förstudie för restaurering av ålgräs

• Provtagning och analyser av vattenkemi i grunda vikar-kust längs med Västra Götalands kust.


År 2017

Västra Götalands län
• Förstudie för restaurering av ålgräs
• Bottenfaunaprovtagning Idefjorden

Hallands län
• Naturtypskartering av grunda bottnar vid Kärrafjorden

År 2016

Hallands län
• Naturtypskartering av grunda bottnar vid Balgö - Fyrstrandsfjorden

Västra Götalands län
• Miljögifter och miljögiftseffekter i blåmussla 2016

År 2015

Hallands län
• Naturtypskartering av grunda bottnar från Getterön till Norra näs

År 2014

Skåne län
• Flygbildstolkning samt verifiering av grunda sand- och lerbottnar i Skåne

Hallands län
• Flygbildstolkning och rumslig analys av grunda ler- och sandbottnar i Halland

År 2013

Västra Götalands län
• Uppföljande provtagningar i fält av pilotstudien inför framtagande av program för miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar i Västerhavet

År 2012

Västra Götalands län
• Pilotstudie inför framtagande av program för miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar i Västerhavet

År 2011

Skåne län
• Klassificering, avgränsning samt digitalisering av marina livsmiljöer inom Falsterbohalvöns havsområde.

År 2010

Västra Götalands län
• Marinbiologisk undersökning av de inre delarna av Idefjorden
• Bottenmiljö i Byfjorden analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI)

År 2009

Blekinge län
• Provfiske med Nordiska kustöversiktsgarn utmed två kustområden i Hanöbukten: Pukavik/ Elleholm och Skräbeåns mynning/Valjevik

Gävleborgs län
• Inventering av vegetationsklädda bottnar i Siviksfjärden och Norbergsfjärden 2009

Västra Götalands län
• Marinbiologisk inventering av Nordre älvs estuarium 2008
• Marinbiologisk botteninventering – Kornö och Gåsö Skärgård 2008
• Marinbiologisk botteninventering –Marstrand 2008
• Provtagning vid vraket Skytteren för analys av oljeföroreningar i biologisk vävnad

År 2008

Skåne län
• Inventering av Natura 2000-områden i Skälderviken –Jonstorp – Vegeåns mynning, Ängelholms kronopark

År 2003

Västra Götalands Län
• Inventering av Havstensfjorden – Svältekile Uddevalla kommun 2003-08