Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag/Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft

År 2017

VINDVAL
• Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning – Översättning – A framework for regulating underwater noise during pile driving.

År 2016

VINDVAL
• Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning

År 2015

Konferenser
• Deltagit i konferens gällande den senaste teknikutvecklingen inom havsbaserad vindkraft och påverkan på marin miljö, Berlin. "Conference on wind energy and wildlife impacts"

År 2014

Vetenskaplig publikation
• Assessing ecological risks of offshore wind Power on Kattegatt cod. Renewable Energy 66 (2014) 414-424.

SeaTwirl AB
• Dokumentation av substrat- och djupförhållanden utanför Fridhems varv i Gullmarsfjorden, Lysekil -underlagsrapport för utplacering av havsbaserat vindkraft

År 2013

Konferenser
• Deltagit i konferens gällande havsbaserad Vindkraft och miljöpåverkan, VINDVAL. Stockholm 5-7 februari 2013
• Deltagit i konferens gällande havsbaserad Vindkraft och miljöpåverkan: Rapportering från tyska vindkraftparken Alpha Ventus. Berlin

Favonius AB

• Medverkan i processen för projektering av havsbaserad vindkraft i Kattegatt
• Sammanfattning av nytillkommet informationsunderlag för torsk och vindkraft -kompletterande underlag för Kattegatt offshore

Blekinge offshore AB

• Medverkan i processen för projektering av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten
• Förslag på miljöövervakningsprogram för Blekinge Offshore ABs projekterade vindkraftpark i Hanöbukten

År 2012

Sweco environment AB
• Inventering av fiskfauna i havsområdet kring Göta älvs mynning, ett område aktuellt för projektering av havsbaserad vindkraft

Blekinge offshore AB
• Förberedande av kontrollprogram för marinbiologisk miljöpåverkan vid Blekinge Offshore

Favonius AB
Skottarevet Vindpark Miljökontrollprogram
• Karakterisering av ekologiska risker och konsekvenser
• Litteratursammanställning över de marinbiologiska förhållandena
• Skottarevet vindpark miljökontrollprogram, Förstudie år 1-3, Delstudie fisksamhälle
• Kattegatt Offshore Ekologisk Riskbedömning för Torsk

År 2011

EON
• Sammanställning av fiskbiologiska aspekter samt yrkesfiskeintresse vid Södra Midsjöbanken – Underlagsmaterial inför samråd

Favonius AB
Skottarevet Vindpark Miljökontrollprogram år 3(2010)
• Delstudie Tumlare
• Delstudie Kräftdjur (år 3)
• Delstudie torsklek (år 3)

År 2010

Favonius AB
Skottarevet Vindpark Miljökontrollprogram år 2(2009)
• Delstudie Fisksamhälle (år 2)
• Delstudie Kräftdjur (år 2)
• Delstudie Bottenfauna (år 2)
• Delstudie torsklek (år 2)

Blekinge offshore AB
• Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten: Delstudie 1 – Lek av sill (Clupea harengus)
• Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten: Delstudie 2 – Lek av piggvar (Psetta maxima) och skrubbskädda (Platichtys flesus)
• Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten: Delstudie 3 – Generell fiskförekomst
• Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten: Delstudie 4 – Vandring av fisk
• Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten: Delstudie 5 – Bedömning av påverkan och konsekvenser på fisk

År 2009

Favonius AB
Skottarevet Vindpark Miljökontrollprogram år 1(2008)
• Delstudie Fisksamhälle
• Delstudie Kräftdjur
• Delstudie Bottenfauna (år 1)
• Delstudie Tumlare (år1)
• Delstudie torsklek (år 1)
• Bottenfaunaprovtagning vid Skottarevet (år2)

Blekinge offshore AB
• Bottensubstrat och livsmiljöer – underlagsrapport för Blekinge Offshore AB

År 2007

Hanöbukten Offshore AB
• Provfiske
• Miljökonsekvensbeskrivning för Hanöbukten angående marin flora och fauna samt fiske

Triventus Consulting AB
• Provfiske på kräftdjur, i synnerhet hummer (Homarus gammarus), Skottarevsprojektet
• "Kontrollprogram för marinbiologisk miljöpåverkan vid Skottarevsprojektet"
• Miljöeffekter av potentiellt oljeutsläpp vid Skottarevet

WPD Scandinavia
• Analys av fiskets omfattning - Finngrunden Offshore
• Analys av fiskets omfattning - Storgrunden Offshore
• Sälförekomst vid Finngrunden
• Sälförekomst vid Storgrund
• Bentisk inventering vid Finngrund
• Bentisk inventering vid storgrund

År 2006

Hanöbukten Offshore AB
• Bottenfauna
• Fisk, fiske säl och tumlare
• Kabelspår

Triventus Consulting AB
• Marinbiologisk undersökning av bottenmiljön vid landanslutningskabel för Skottarevsprojektet
• Undersökning av svenskt yrkesfiske vid Skottarevsprojektet

År 2005

Triventus Consulting AB
• Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska miljöförhållandena – havsbaserad vindkraft; sammanställning och tillämpad bedömning 2005

Universal Wind Offshore AB
• Fisk och fiske vid Stora Middelgrund
• Stora Middelgrund vindpark-Marinbiologiska miljökonsekvenser; fisk, fiske och marina däggdjur- aktuellt kunskapsläge applicerat på lokala förhållanden

År 2004

Triventus Consulting AB
• Marinbiologisk undersökning av bottenmiljön avseende havsbaserad vindkraft utanför Skottarevet, Falkenberg

År 2002

Göteborgs Energi AB
• Kompletterande marinbiologisk utredning (fisk) - Fladens vindkraftverkspark

År 2001

Göteborgs Energi AB
• Marinbiologisk undersökning av Fladens rev

År 1999

Falkenbergs Energi AB
• Undersökning av bottenmiljön vid Yttre hamnbassängen, Lövstaviken och vid Skottarevet