Svenska Engelska
Marine Monitoring/Uppdrag/Raffinaderier, Naturgasledning, Sjökabel

Raffinaderier, Naturgasledning, Sjökabel

År 2017

Preemraff Lysekil

• Provtagning av fiskägg och fisklarver i samband med ett planerat kylvattensintag utanför Råoljehamnen, Brofjorden -ett samarbete med SLU- Aqua

År 2016

Preemraff Lysekil
• Inventering av bottenmiljön i samband med en planerad hamnutbyggnad utanför Preemraff Lysekil i Brofjorden
• Klassificering av miljöstatus i Brofjorden -Bottenfauna och sedimentprofiler

Borgholm Energi AB
• Kartering av marina miljöer i samband med ny vattenledning mellan Öland och fastlandet

Svenska kraftnät AB
• Framkomlighetsstudie i södra Östersjön för Hansa Power Bridge – Ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland

År 2015

Svenska kraftnät AB
• Marinbiologisk undersökning längs med kabelförbindelser mellan Skåne och Själland i Öresund

År 2014

Nord Stream AG
Miljöövervakningsprogram Reveffekt år 5: Studie av fiskförekomst med trål- och garnfiske efter etablering av naturgasledningen Nord Stream i Östersjön.

• Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Sweden (Reef Effect) Monitoring report
• Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Denmark (Reef Effect) Monitoring report


År 2013

Nord Stream AG
Miljöövervakningsprogram Reveffekt år 4: Studie av fiskförekomst med trål- och garnfiske efter etablering av naturgasledningen Nord Stream i Östersjön.

• Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Sweden (Reef Effect) Monitoring report
• Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Denmark (Reef Effect) Monitoring report

År 2012

Nord Stream AG
Miljöövervakningsprogram Reveffekt år 3: Studie av fiskförekomst med trål- och garnfiske efter etablering av naturgasledningen Nord Stream i Östersjön.

• Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Sweden (Reef Effect) Monitoring report
• Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Denmark (Reef Effect) Monitoring report

Preem raffinaderi AB Göteborg
• Kväveretention i Preemraff:s närrecipient 2011-2012 -en uppföljning

Svenska Kraftnät AB
• Kartering av marina miljöer längs planerad sjökabelsträckning utmed sträckan Bulthålan - Starekilen, Strömstad kommun
• Kartering av marina livsmiljöer vid Simpevarp och Ygne inför planerad stamnätskabel mellan Gotland och fastlandet

År 2011

Nord Stream AG
Miljöövervakningsprogram: Studie av ekotoxikologiska effekter under anläggandet av naturgasledningen Nord Stream i Östersjön.

Miljöövervakningsprogram Reveffekt år 2: Studie av fiskförekomst med trål- och garnfiske efter etablering av naturgasledningen Nord Stream i Östersjön.

• Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Sweden (Reef Effect) Monitoring report
• Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Denmark (Reef Effect) Monitoring report

Svenska Kraftnät AB
• Kartering av Bottnefjordens marina miljöer

Infratek Sverige AB
• Kartering av marina miljöer i Grebbestadskilen

År 2010

Nord Stream AG
Miljöövervakningsprogram Reveffekt år 1: Studie av fiskförekomst med trål- och garnfiske före etablering av naturgasledningen Nord Stream i Östersjön.

Preem raffinaderi AB Göteborg
• Kväveretention i Preemraff:s närrecipient 2009-2010

Preem raffinaderi AB Lysekil
• Undersökning av bottenkvalitén utanför Hamreviken
-fotografering av sedimentprofiler
Preemraff Lysekil 2009

År 2008

FB Engineering AB
• Kartering av hårdbotten inom planerad sträckning för naturgas längs Sveriges västkust –underlagsrapport för Swedegas AB och Gassco AS

År 2007

Preem raffinaderi AB Göteborg
• Kväveretention i Preemraffs närrecipient – En litteraturstudie med kompletterande fältprovtagning
• Slutledningsframställning av prövotidsutredningar avseende kväverening och recipientpåverkan

Preem raffinaderi, Lysekil
• Miljöövervakning vid tillbyggnad av produktkaj, Preemraff Lysekil

FB Engineering AB
• Botteninventering inför etablering av naturgasledning längs Sveriges västkust

År 2006

Preem raffinaderi AB Göteborg
• Recipientpåverkan från Preemraff Göteborg

År 2005

AF Konsult
• Kartering av ålgräs (Zostera marina) längs fiberoptisk sjökabel, mellan Skeppsviken i Ellös och Rågårdsvik

År 1999

Skandinaviska raffinaderi AB
• Analys av bottenmiljön i Brofjorden, hösten 1999