Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Restaurering av ålgräs

Restaurering av ålgräs

Under 2016 publicerade Havs- och vattenmyndigheten en handbok för restaurering av ålgräs i Sverige. Arbetet med restaurering har precis påbörjats i Sverige och Marine Monitoring arbetar i dagsläget (2017) med att restaurera ålgräs på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs hamn AB. Arbetet innebär att välja ut potentiella lokaler för ålgräsrestaurering i Göteborgs skärgård samt utföra testplanteringar, sedimentprovtagningar och ljusmätningar i fjordsystemet vid Orust och Tjörn.