Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Klassificering av ekologisk status

Klassificering av ekologisk status

Marine Monitoring utför bedömningar av påverkan från en vattenverksamhet på biologiska och fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer som är kopplade till bedömning av ekologisk status. I samband med ekologisk statusklassning skall i många fall även påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN), dvs. kravet på vattnets kvalitet, utredas. Generellt ska alla vattenförekomster uppnå God ekologisk status och statusen får inte försämras fram till 2027.