Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Inventering av havsmiljö

Inventering av havsmiljö

Marine Monitoring utför olika typer av inventering av havsmiljö på uppdrag av bl.a. Naturvårdsverket, länsstyrelser, kommuner och privata företag.

Inventering i marin miljö kan innefatta kartering av olika habitat (makroalger, ålgräsängar, musselbankar) samt biotoper och naturtyper i enlighet med bl.a. EU:s art- och habitatdirektiv, OSPAR och Helcom i samband med exempelvis basinventering av Natura 2000 och skyddade områden. Även vid byggnationer i havet, såsom vindkraftprospektering, utför Marine Monitoring olika inventeringar för att samla information om rådande marinbiologiska miljöförhållanden. Informationen kan därefter användas som underlag i miljökonsekvensbeskrivningar samt vid bedömning av eventuella miljöeffekter. Vid bedömning av ett områdes ekologiska status utförs inventeringar av kvalitetsfaktorerna bottenfauna och makroalger.

Verksamheten kan i grunda områden innefatta dyk- och snorkelinventering av vegetation och/eller fastsittande fauna. Livsmiljöer såsom musselbankar och ålgräsängar inventeras med ekolod och undervattensfilmkamera alternativt med vattenkikare. Rörliga djur på botten i grunda områden inventeras med fallfälla och vid analys av bottenlevande djur nere i sedimentet på grunda och djupa bottnar utförs istället bottenfaunaprovtagning med olika typer av huggare. Även fotografering av sedimentprofiler används för bedömning av bottens miljökvalitet. Fiskförekomsten karteras genom olka typer av provfisken. Bedömning av naturvärdet av det inventerade området görs efter Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, och utbredningen av olika livsmiljöer levereras i GIS-format och kartor.