Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Miljöövervakning

Miljöövervakning

Marine Monitoring har ett högt anseende hos många myndigheter och ansvarar för ett flertal fortlöpande nationella miljöövervakningsprogram. Dessa genomförs utifrån vedertagna standardmetoder, där data kvalitetsgranskas av företaget, men också av den datavärd som slutligen lagrar resultaten från undersökningarna.

Miljöövervakning syftar till att genom återkommande systematiskt upplagda undersökningar beskriva tillståndet i miljön och visa på hur och om de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls samt varna för nya störningar i miljön. Genom att jämföra data avseende miljön från olika år, kan förändringar i miljön upptäckas. Baserat på resultaten får vi en bild på om de genomförda åtgärderna har haft önskad effekt eller om fler studier behövs. Resultaten är även grundläggande för miljöarbetet i stort, då arbetet med att utforma och prioritera miljöpolitiken baseras på resultat från miljöövervakningen.

Miljöövervakningen kan ske på olika geografiska nivåer, exempelvis regional nivå med länsstyrelser, kommuner eller vattenvårdsförbund som beställare, alternativt på nationell nivå med Naturvårdsverket som uppdragsgivare. Vidare skiljer man på s.k. bakgrundsövervakning, där man erhåller data som skall representera ett normaltillstånd, alternativt s.k. recipientkontroll där miljön i ett påverkat område övervakas. Upplägget för miljöövervakningen kan variera beroende på vilken parameter man skall undersöka. Vanliga tillvägagångssätt är områdesövervakning (många slumpade stationer inom ett bestämt område), stationsövervakning (fasta stationer som provtas återkommande med ett flertal replikat) samt gradientstudier (där stationerna återfinns på ökat avstånd från en utsläppskälla).

I nuläget arbetar Marine Monitoring med ett flertal fleråriga miljöövervakningsprogram, t ex, biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på uppdrag av Naturvårdsverket, fotografering av sedimentprofiler längs västkusten på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland och Bohuskustens vattenvårdsförbund samt dykundersökningar av hårdbottenfauna och makroalger längs Bohuskusten på uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund.