Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Muddring och Tippning

Muddring och Tippning

Marine Monitoring har stor erfarenhet av att arbeta med marina miljöfrågor avseende muddrings- och tippningsarbete i havet.

Vi har bl. a. genomfört marinbiologiska undersökningar i samband med det omfattande muddringsarbetet i Göteborgs hamn under 2000-talet, ”Projekt säkrare farleder” – slutrapport (2004) . Marine Monitoring har nyligen, på uppdrag av Naturvårdsverket, genomfört en kunskapssammanställning avseende påverkan på marint liv av muddermassor i vattnet, ”Miljöeffekter vid muddring och dumpning - en litteratursammanställning” (2009) image. Vi har också medverkat i ett flertal mindre projekt som exempelvis berör underhållsmuddring av seglingsrännor till hamnar och marinor.

Efter det att muddring utförts, tippas i regel muddermassorna i havet på valda platser. Dessa tippningsplatser kräver specifika förutsättningar för att minimera en negativ miljöpåverkan. Påverkan på havsmiljön i samband med muddring och tippning studeras genom provtagningsmetoder såsom bottenfauna, fotografering av sedimentprofiler (SPI), miljögifter i sediment och havsvatten etc.