Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Miljögifter och Övergödning

Miljögifter och Övergödning

Marine Monitoring har stor kunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdena miljögifter och övergödning. Miljögifter och näringsämnen (kväve och fosfor) analyseras i både sediment och vatten, och eventuella biologiska effekter i den marina miljön studeras genom olika provtagningsmetoder.

Vid giftanalyser av miljögifter i vatten, används dialysliknande membraner (SPMD, DGT, POCIS) och biologiska filter, t.ex. blåmusslor. Nyligen använde Marine Monitoring dessa metoder i ett övervakningsprogram som ingick i ett flerårigt kontrollprogram inom BOX-projektet avseende syresättning av bottenvattnet i Byfjorden. För att spåra miljöeffekter av organiska tennföroreningar från båtbottenfärger använder vi oss av en unik metod, där effekter av miljögifter analyseras i snäckor, s.k. imposex.
För kemiska analyser samarbetar vi bl.a. med ALcontrol AB och Eurofins AB.

I havsmiljön är övergödning (eutrofiering) ett av de allvarligaste hoten. Övergödning kan leda till algblomning, mattor av fintrådiga alger och syrebrist på bottnarna. Marine Monitoring har sedan företaget startades arbetat med många olika projekt inom detta område och har således en gedigen erfarenhet av olika effekter orsakade av övergödning. Bedömningen kan innefatta studier med flygfotografering, dykning, fallfälla, bottenhugg, sedimentprofiler samt kartering med ekolod och undervattensfilmkamera. Vid analyser av miljöeffekter på faunans artsammansättning orsakad av övergödning och syrebrist utför vi bedömningar av havsbottnars miljöstatus med hjälp av bottenhugg (BQI, Benthic Quality Index enligt EU:s vattendirektiv) och sedimentprofilkamera (BHQ, Benthic Habitat Quality). Vatten- och sedimentprovtagningar utförs även för analys av kväve och fosfor.