Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Marine Monitoring har stor erfarenhet av att ta fram underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för marina verksamheter såsom exempelvis havsbaserad vindkraft och olika typer av hamnanläggningar. Vi arbetar även med att upprätta och leda processen som leder fram till en MKB.

Vid ansökan om att få tillstånd att anlägga, driva eller ändra en befintlig verksamhet krävs enligt 11 kapitlet i Miljöbalken (MB) att en beskrivning görs av vilka konsekvenser detta får på miljön, en s.k. MKB. Denna syftar till att i detalj identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som verksamheten orsakar för miljön i enlighet med 6 kapitlet, 3 § i MB. Vidare utreds om det finns en risk att verksamheten orsakar en försämring av den ekologiska statusen inom området samt om den äventyrar uppnåendet av god ytvattenstatus i enlighet med miljömålen (MKN). En genomförd miljökonsekvensbedömning handlar dock inte bara om att färdigställa en MKB, utan även att ta fram detta dokument, där samråd med alla parter som kan tänkas beröras av verksamheten är av stor vikt. Vi på Marine Monitoring för vanligtvis en tät dialog med berörd tillsyningsmyndighet för att redan på ett tidigt stadium kunna ta till oss deras synpunkter och på så vis effektivisera arbetet med att ta fram en komplett MKB med hög kvalité. För att ytterligare förhöja kvalitén på MKB, så har vi även möjligheten erbjuda våra kunder ett samarbete med jurister som innehar specialkompetens inom områdena vattenrätt, miljörätt och plan- och byggfrågor.