Svenska Engelska
Marine Monitoring/Verksamhetsområden/Kontrollprogram

Kontrollprogram

Ett av Marine Monitorings stora verksamhetsområden är miljökontrollprogram. Dessa genomförs i samband med ingrepp och/eller byggnationer i marina miljöer för att upptäcka och övervaka effekter på miljön.

Kontrollprogrammen utformas så att det med vedertagen statistisk säkerhet kan avgöras om och på vilket sätt miljökonsekvenser uppstår. Därigenom ges möjlighet att åtgärda eventuella skadeverkan i ett tidigt skede. Resultat från kontrollprogram medför dessutom ett bättre kunskapsunderlag för framtida bedömningar av miljöeffekter.

För att övervaka potentiella biologiska effekter av miljöstörande mänskliga aktiviteter förordas oftast undersökningsprogram baserat på s.k. BACI–design. BACI är förkortning av Before-After-Control-Impact, vilket översätts till termerna förstudier, efterstudier, kontrollområden samt påverkansområden. BACI-design innebär att fältundersökningar utförs före och efter en potentiell påverkan. Samma fälttundersökningar utförs dels i påverkansområdet och dels i ett eller flera likvärdiga men oberoende kontrollområden. Det finns olika modeller av BACI-design med skillnader i effektivitet, lämplighet och kostnader. Utöver BACI finns annan provtagningsdesign som kan medföra fördelar och högre geografisk upplösning. Inför valet av provtagningsdesign bör hänsyn tas till faktorer såsom naturliga variationer hos de variabler som skall mätas, krav på statistisk styrka, möjligheterna till förstudier samt den förväntade påverkans karaktär.

Marine Monitoring är involverade i flertalet mångåriga kontrollprogram t ex Kattegatt offshore (havsbaserad vindpark), Nord Stream i Östersjön (naturgasledning), BOX-projektet (syrepumpning av Byfjordens syrefria bottnar, avslutat 2012) och Göteborgs hamn (Mudderdeponi vid Vinga).

image