Johanna Bergkvist

Specialkompetens taxonomi av bottenfauna, ekologisk status, främmande arter och marin provtagningsmetodik

Johanna Bergkvist anställdes av Marine Monitoring sommaren 2015. Hon ansvarar för projektplanering, fältprovtagning, artbestämning, utvärdering och rapportering. Johanna är disputerad marinbiolog vars forskning fokuserat på interaktioner mellan växtplankton och hoppkräftor samt kiselalgers roll i havets näringsväv.

På Marine Monitoring ansvarar Johanna för artbestämning och analys av bottenfauna från Sverige och Norge samt bedömning av miljökvalitet inom marina bottenmiljöer. Hon har en bred artkunskap och utför artbestämning av hårdbottenfauna och makroalger samt inventering av marina områden med videokamera och ekolod. Johanna har stor erfarenhet av provtagning i fält och utför bland annat provtagning av bottenfauna, växt- och djurplankton och sediment. Hon ansvarar även för provtagning och analys av miljögiftseffekter i blåmussla genom analys av lysosomal membranstabilitet (LMS). Johanna är involverad i arbetet med främmande arter som sprids via barlastvatten och genomför test och utvärderingar av metoder för att kartlägga och upptäcka främmande arter i hamnar.

johanna@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 984

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se