Om oss

Marine Monitoring är ett konsultföretag inom marinbiologi, ekotoxikologi och miljöövervakning. Vår vision är att genomföra undersökningar och kvalificerade bedömningar som kan bidra till en sund samhällsutveckling på ekologisk grund.

Företaget grundades 1999 och är ett aktiebolag som leds av tre seniora forskare som är ledande experter inom flertal olika kunskapsområden och har sedan 1980-talet arbetat med frågor kring bl.a. eutrofiering, ekotoxikologi, ekosystemeffekter, kustzonsplanering, miljöövervakning och fiskefrågor i marin miljö. Inom företaget finns anställda marinbiologer, alla med akademisk examen, som innehar en gedigen erfarenhet av projektledning och alla typer av utredningar som rör marin miljö och nyttjandet av denna.

Under den tid som Marine Monitoring har varit verksamt har vi utfört ett stort antal uppdrag inom miljöområdet för näringsliv och myndigheter. Företaget utför såväl konsekvensbedömningar och tvärvetenskapliga litteraturutredningar som biologiska fältprovtagningar och effektanalyser i miljöövervakningssyfte.

Marine Monitoring erbjuder tjänster inom följande verksamhetsområden inom den marina miljön:

Medarbetare inom Marine Monitoring har en unik erfarenhet av biologiska fältprovtagningar
där vi bl.a. använder oss av nedanstående metoder beroende av uppdragets syfte:

Företaget bedriver sin verksamhet på ett sätt som främjar en trygg, säker och hälsosam arbetsplats för våra anställda och där vårt avtryck på miljön är så litet som möjligt. Vi arbetar aktivt för att ständigt förbättra vår säkerhet, minska vår påverkan på miljön och säkerställa kvaliteten på våra tjänster. Hur vi lever upp till detta beskrivs kortfattat i respektive policy:

Arbetsmiljöpolicy

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vår gedigna erfarenhet och vetenskapliga anknytning medför att vi kan utföra analyser och bedömningar av hög kvalitet. Vi använder oss av nationella standardiserade metoder och bedömningsgrunder och är delaktiga i metodutveckling för övervakning och bedömningar av vattenkvalité. Vi har en nära dialog med myndigheter och uppdragsgivare och medverkar i workshops, interkalibreringar, utbildningar och konferenser för att hålla oss uppdaterade inom det senaste gällande bl.a. teknik, metodutveckling och olika bedömningar och klassificeringar av den marina miljön.

Marine Monitoring är genomgående inriktad på att presentera tillvägagångssätt och resultat på ett lättförståeligt sätt, som även icke sakkunniga kan ta del av. Vi arbetar både i Västerhavet och Östersjön och har ett uttalat gott anseende hos såväl tillsynsmyndigheter som uppdragsgivare; däribland Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, länsstyrelser, vattenvårdsförbund och privata företag.

Företaget har varit miljödiplomerade i enlighet med miljöledningssystemet Svensk Miljöbas sedan 2012. Vi har under 2022 genomfört ett omfattande arbete med att certifiera oss i enlighet med ISO för att ytterligare förstärka vårt arbete avseende miljö, arbetsmiljö och kvalitetsledning. Sedan januari 2023 är vi certifierade enligt ISO 14001, ISO 45001 och ISO 9001.

Verksamheten är förlagt till Havets hus i Lysekil, emellertid utan anknytning till dess verksamhet.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se