Projekt

Marine Monitoring är ett kunskapsföretag inom havsrelaterade miljöfrågor som är specialiserad på kvalificerad provtagning, övervakning och bedömning av miljökvaliteten i havet.

Våra uppdragsgivare utgörs av både myndigheter och privata företag och inom vår verksamhet genomför vi bl.a. marina övervaknings- och kontrollprogram, utredningsarbeten i samband med byggnationer och vattenverksamheter i havet samt inventering av marina områden.

Under tidigare och aktuella och projekt presenteras ett urval av de uppdrag som vi avslutat samt arbetar med för närvarande.

2023

Ahlsén J, Fransson K, Magnusson M. 2023. Sjollen vindkraftpark – Förekomst och beskrivning av fisksamhället samt påverkan från havsbaserad vindkraft på fisk och fiske. Bilaga C8. Eolus Vind AB.

Andersson S. 2023. Kompensationsrestaurering av ålgräs i Göteborgs skärgård -Slutrapport 2023. Göteborgs hamn AB.

Andersson S. 2023. Musselflytt som skyddsåtgärd/kompensationsåtgärd inom Skandiaporten -Litteraturstudie. Sjöfartsverket.

Andersson S., Fransson K., Bergkvist J. 2023. Skandiaporten kontrollprogram 2022 -Skyddsvärda marina miljöer. Sjöfartsverket & Göteborgs hamn AB.

Andersson S., Bergkvist J. 2023. Skandiaporten förstudie: Dykinventering på hårdbotten vid Måvholmskröken. Sjöfartsverket.

Bergkvist. J., Fransson K., Tivefälth M., Ahlsen J. 2023. Blekinge Offshore. Konsekvensbedömning fisk, marina däggdjur och bottenlevande arter. Blekinge Offshore AB.

Bergkvist J., Fransson K. & Magnusson M. 2023. Blekinge Offshore. Beskrivning av infauna och miljögifter i sediment inom vindkraftpark och kabelkorridor. Blekinge Offshore AB.

Bergkvist. J., Fransson K. 2023. Västvind vindkraftpark. Konsekvensbedömning bottenhabitat och bottenfauna. West Wind Offshore AB.

Bergkvist J. & Fransson K.  2023. Västvind Vindkraftpark. Marina däggdjur – förekomst, ekologi och påverkan från havsbaserad vindkraft. Eolus Vind AB.

Bergkvist J. 2023. Arkona vindkraftpark. Marina bottensamhällen – förekomst, påverkan och konsekvensbedömning. Arkonahavet Offshore AB.

Bergkvist J. & Magnusson M. 2023. Mareld vindkraftpark. Bottenfauna och miljögifter i sediment – litteraturstudie. Freja Offshore.

Fransson K, Olsson K, Bergkvist J. 2023. Västvind vindkraftpark. Beskrivning av fisk och kräftdjur samt påverkan från havsbaserad vindkraft. West Wind Offshore AB

Fransson K, Olsson K, Bergkvist J, Magnusson M. 2023. Västvind vindkraftpark. Beskrivning av yrkesfisket samt påverkan från havsbaserad vindkraft. West Wind Offshore AB

Fransson K, Bergkvist J, Tivefälth M, Andersson S, Olsson K. 2023. Inventering på hårdbotten i vattenförekomsten Dana fjord. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad_Rapport 2023_01

Fransson K, Tivefälth M, Bergkvist J, Andersson S, Olsson K. 2023. Inventering på mjukbotten i vattenförekomsten Brännö-Styrsö. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad_Rapport 2023_02

Fransson K, Tivefälth M, Andersson S. 2023. Inventering av marina miljöer längs med ledningsdragning i Gullmarn. WSP Group AB.

Magnusson M, Bergkvist J, Fransson K, Olsson K & Tivefälth M. 2023. Västvind Vindkraftpark – Beskrivning av epifauna, infauna och miljögifter i sediment inom utredningsområde för vindkraftpark. West Wind Offshore AB.

Olsson, K., Bergkvist J., Fransson K. Magnusson M. 2023. Underlag för storskalig vindkraft i Västerhavet – med hänsyn till marina arter och habitat. Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Olsson K. & Bergkvist J. 2023. Sjollen vindkraftpark – Förekomst och beskrivning av marina däggdjur samt påverkan från havsbaserad vindkraft. Eolus Vind AB.

Olsson, K. 2023. Dyning vindkraftspark. Förekomst och ekologi av marina däggdjur samt påverkan från havsbaserad vindkraft. Freja Offshore AB.

Olsson, K., Fransson, K. 2023. Cirrus vindkraftpark. Beskrivning av fisksamhälle och påverkan från vindkraft. Freja Offshore AB

Olsson K., Tivefälth M., Andersson S., Bergkvist J., Magnusson M., Ahlsén J. 2023. Inventering av blåmusselbankar i skyddade områden i mellersta Bohuslän -Fältrapport. Länsstyrelsen Västra Götaland.

Tivefälth M., Bergkvist J., Olsson K. 2023. Blekinge Offshore. Marina däggdjur – förekomst, ekologi och påverkan från havsbaserad vindkraft. Blekinge Offshore AB.

Tivefälth M., Bergkvist J. 2023. Arkona vindkraftpark. Marina däggdjur – förekomst och påverkan. Arkonahavet Offshore AB.

Tivefälth M., Andersson S., Magnusson M., Bergkvist J., Fransson K. 2023. Sjollen vindkraftpark -Skyddsvärda marina biotoper och arter samt påverkan från havsbaserad vindkraft. Eolus Vind AB.

Tivefälth M. 2023. Cirrus Vindkraftpark – Förekomst och ekologi av marina däggdjur samt påverkan från havsbaserad vindkraft. Freja Offshore AB.

 

2022

Ahlsén J., Fransson K., Bergkvist J. 2022. Förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten – år 2021. Bohuskustens Vattenvårdsförbund.

Andersson S., Bergkvist J. Fransson K. 2022. Areell avgränsning och provtagning av ålgräs (Zostera marina) inom projekt Skandiaporten 2021. Sjöfartsverket & Göteborgs hamn AB.

Andersson S., Fransson K. 2022. Kompensationsrestaurering av ålgräs (Zostera marina) i Göteborgs skärgård -Delrapport år 2022. Göteborgs hamn AB.

Bergkvist. J. & Olsson K. 2022. Sivik avfallsanläggning – Inventering av marina miljöer i Saltö fjord inför anläggning av utloppsledning för lakvatten. Rambo AB.

Bergkvist J., Magnusson M. 2022. Miljögifter i biota och vatten 2021_Bohuskustens Vattenvårdsförbund

Bergkvist J. & Fransson K.  2022. Övervakning av främmande arter i hamnar med förenklad provtagning enligt eRAS-metoden. Fältrapport 2021. Havs- och vattenmyndigheten, Rapport 2022:5.

Fransson K., Andersson S., Bergkvist J. 2022. Marinbiologisk inventering i samband med utökad hamnverksamhet i Arendal. Tyréns AB.

Fransson K. & Bergkvist J. 2022. Mareld vindkraftspark – Förekomst och ekologi av marina däggdjur samt påverkan från havsbaserad vindkraft. Freja Offshore AB.

Magnusson M., Olsson K., Fransson K. 2022. Relationship between imposex and levels of organotin substances in the sediment. Havs-och vattenmyndigheten.

Olsson, K. Tivefälth, M. 2022. Kultje vindkraftpark. Förekomst och ekologi av marina däggdjur samt påverkan från havsbaserad vindkraft. Freja Offshore AB.

 

2021

Ahlsén, J., Fransson K., Magnusson, M., Bergkvist, J. 2021. Skåne Havsvindpark – Beskrivning av fisksamhället & eventuell påverkan vid etablering av vindkraftpark. Skåne Offshore Windfarm AB.

Ahlsén, J., Andersson, S., Fransson K. 2021. Kartering av ålgräs 2020 Flygbildstolkning och verifiering i fält. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, Rapportnummer R2021:09.

Andersson S. 2021. Kompensationsrestaurering av ålgräs (Zostera marina) i Göteborgs skärgård -Delrapport år 2021. Göteborgs hamn AB.

Andersson, S., Ahlsén, J., Fransson, K. 2021. Utredning av tillståndet i Inre Kungsbackafjorden och påverkan från Hammargård avloppsreningsverk. Sweco Sverige AB.

Andersson S., Bergkvist J. 2021. Inventering av ålgräs (Zostera marina) och makroalger i Inre Kungsbackafjorden. Sweco Sverige AB.

Andersson S. 2021. Utredning av bottenfauna i Ellösefjorden i samband med utbyggnad av reningsverk. Sweco Environment AB.

Andersson S., Bergkvist J. 2021. Marinbiologisk inventering av musslor och marina kärlväxter vid Krossholmen. AFRY AB.

Andersson S., Magnusson M., Bergkvist J. 2021. Marinbiologisk inventering av ålgräs (Zostera marina) samt miljögifter i sediment vid Känsö. AFRY AB

Bergkvist, J. & Fransson, K., Magnusson, M. 2021. Hansa PowerBridge – Inventering av kompletterande sträckning. Svenska kraftnät.

Bergkvist, J. & Fransson, K. 2021. Hansa PowerBridge. Tumlare – bedömning och rekommendationer. Svenska Kraftnät.

Bergkvist, J., Fransson K., Magnusson, M., Ahlsén, J. 2021. Skåne Havsvindpark – Beskrivning av infauna och epifauna. Skåne Offshore Windfarm AB.

Bergkvist J. & Andersson S. 2021. Bedömning av påverkan på marina habitat från sjöförlagda ledningar till Pinans avloppsreningsverk. SWECO Environment AB.

Bergkvist J. & Magnusson M. 2021. Ankring – Påverkan i Natura 2000-området Åbyfjorden. Preem AB.

Bergkvist, J., Fransson, K. 2021. Marinbiologisk inventering i Norra hamnen i Lysekil 2021. Lysekils kommun.

Bergkvist, J., Fransson, K. 2021. Marinbiologisk inventering i Valbodalen. Lysekils kommun.

Bergkvist, J., Norlinder, E., Fransson K. 2021. Övervakning av främmande arter i hamnar med förenklad provtagning enligt eRAS-metoden Fältrapport 2020. Havs- och Vattenmyndigheten Rapport 2021:16.

Fransson K, Andersson S. 2021. Sjöledningsförläggning genom Gullmarn – Berörda Natura 2000-naturtyper och OSPAR-habitat. WSP Group AB.

Fransson, K., Ahlsén, J., Andersson, S. 2021. Marinbiologisk inventering av ledningskorridor i samband med åtgärder på reningsverk och ledningsnät, Öckerö kommun. Sweco Sverige AB.

Fransson, K., Ahlsén, J., Andersson, S., Magnusson, M. 2021. Södra Midsjöbanken Offshore Windfarm – Påverkan på fisksamhället och yrkesfisket. RWE Renewables Sweden AB.

Fransson K., Norlinder, E., Ahlsén, J., Andersson, S. och Rydbeck, S. 2021. Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten – kartering i Göteborg 2020. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, Rapportnummer R2021:08.

Fransson, K., Bergkvist, J. 2021. Marinbiologisk inventering vid Fiskehamnen i Lysekil 2020. Lysekils kommun.

Magnusson, M., Bergkvist, J., Fransson K., Ahlsén, J. 2021. Skåne Havsvindpark – Miljögifter i sediment. Skåne Offshore Windfarm AB.

Norlinder, E. Bergkvist, J och Fransson K. 2021. Inventering och naturvärdesbedömning av marina miljöer i område för planerade ledningar från landbaserad laxodling i Kålvik. Ljungdahls Fastigheter AB.

 

2020

Andersson, S., Norlinder, E., Rolandsson, J. 2020. Dykinventering av marina arter. Länsstyrelsen Västra Götaland.

Andersson, S., Magnusson, M., Bergkvist, J., Ahlsén, J., Blomqvist, M., Marchlewska Moberg, J., Abrahamsson, I., Ruist, E., Sundberg, P., Obst, M. 2020. Utredning över underlag för övervakning av bevarandestatus enligt art-och habitatdirektivet. Havs- och vattenmyndigheten.

Andersson, S., Bergkvist, J. & Fransson, K. 2020. Delrapport B – Marinbiologisk naturvärdesbedömning inom planerade muddringsområden. I: Fransson m.fl. 2020. SkandiaPorten – marinbiologisk kunskapssammanställning & kompletterande undersökningar 2020.  WSP Group AB.

Bergkvist J., Fransson K. & Magnusson M. 2020. Hansa PowerBridge. Marin naturvärdesbedömning – kompletterande rapport. Svenska kraftnät.

Bergkvist J., Magnusson M., Obst M., Sundberg P. & Andersson G. 2020. Provtagningsdesign för övervakning av främmande arter. Övervakning i marin miljö. Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2020:22.

Bergkvist J., Fransson K. och Norlinder E. 2020. Övervakning av främmande arter i hamnar med förenklad provtagning enligt eRAS-metoden – Fältrapport 2019. Havs- och vattenmyndigheten, Rapport 2020:24.

Bergkvist J., Magnusson M. & Norlinder E. 2020. Vidareutveckling och test av övervakning av främmande arter. Extended Rapid Assessment Survey – eRAS. Havs- och vattenmyndigheten. Rapport 2020:23.

Bergkvist J., Norlinder E. & Magnusson M. 2020. Marinbiologisk bedömning av bottenfauna i Singlefjorden inför planerad utloppsledning från landbaserad laxodling i Kålvik. Ljungdahls Fastigheter AB.

Bergkvist, J., Magnusson, M. (2020). Sivik återvinningsstation – Marinbiologisk bedömning av bottenfauna i Saltö fjord inför utsläpp av dagvatten. Rambo AB.

Fransson, K. & Magnusson, M. 2020. Delrapport A – Kunskapssammanställning av marinbiologiska undersökningar. I: Fransson m.fl. 2020. SkandiaPorten – marinbiologisk kunskapssammanställning & kompletterande undersökningar 2020. WSP Group AB.

Fransson, K. & Bergkvist, J. 2020. Delrapport C – Marinbiologisk bedömning av bottenfauna inom planerade muddringsområden. I: Fransson m.fl. 2020. SkandiaPorten – marinbiologisk kunskapssammanställning & kompletterande undersökningar 2020. WSP Group AB.

Norlinder, E., Fransson, K., Bergkvist, J., Ahlsén, J., Casties, I., Ljung, A., Rydbeck, S. 2020. Inventering av grunda mjukbottnar i Göteborg 2019. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad. Rapport 2020:02.

 

2019

Alsén, J., Fransson, K., Norlinder, E., Bergkvist, J., Magnusson, M. 2019. 2019. Förekomst, utbredning och biomassa av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten – år 2018. Bohuskustens vattenvårdsförbund.

Ahlsén J., Fransson K., Bergkvist J., Norlinder E., Casties I., Stjernstedt M. 2018 . Provfiske och inventering av fisk- och kräftdjursfauna i Göteborg. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen. Rapport 2019:7

Andersson, S., Norlinder, E. 2019. Uppföljning av testplanteringar och småskalig plantering av ålgräs (Zostera marina) i Göteborgs skärgård under 2019. Göteborgs hamn AB.

Andersson, S., Fransson, K. 2019. Komplettering till avsnitt 3.2 i Utredning av Ryaverkets påverkan på recipienten avseende ekologisk status av biologiska kvalitetsfaktorer. Marine Monitoring AB.

Bergkvist J., Ahlsen J., Fransson K. 2018. Kartläggning av marina habitat i reservat Stora Amundö och Billdals skärgård. Rapport från fältarbete. Göteborgs stad Miljöförvaltningen. Rapport 2019:3.

Bergkvist J., Ahlsen J., Fransson K. 2018. Inventering av ålgräsängar i vattenförekomsterna Brännö-Styrsö. Rapport från fältarbete. Göteborgs stad Miljöförvaltningen. Rapport 2019:4.

Bergkvist J., Ahlsen J., Fransson K. 2018. Inventering av hårdbotten i vattenförekomsterna Askims fjord och Styrsö-Vrångö. Rapport från fältarbete. Göteborgs stad Miljöförvaltningen. Rapport 2019:2.

Fransson, K., Bergkvist, J. 2019. Naturvärdesinventering av Stämmösund och Asperösund 2018. Marine Monitoring AB.

Fransson, K., Bergkvist, J. 2019. Naturvärdesinventering av Björla marina 2019. Advokatfirman Lindahl KB.

Fransson, K., Ahlsén, J. 2019. Marinbiologisk inventering vid Lysekils ångbåtsbrygga 2019. Lysekils kommun.

Fransson, K., Bergkvist, J., Ahlsén, J. 2019. Marinbiologisk inventering av Bua hamn 2019. Norconsult AB.

Fransson, K., Bergkvist, J., Ahlsén, J., Andersson, S. 2019. Naturvärdesbedömning av marina biotoper och habitat i Ryahamnen. Göteborgs hamn AB.

Fransson, K., Magnusson, M. 2019. Sammanställning av marinbiologiska naturvärden – Farledsprojektet. Göteborgs hamn AB.

Magnusson, M., Fransson, K. 2019. Kontrollprogram för mudderdeponi sydväst om Falkenberg – delrapport 2018. Falkenbergs hamn.

Magnusson, M., Fransson, K. 2019. Marinbiologisk bedömning av bottenmiljön i Utredningsområde V Vinga – analys av sedimentprofiler och bottenfauna 2019. Tyréns AB.

Magnusson, M., Fransson, K., Norlinder, E. 2019. Sammanställning av marinbiologiska inventeringsdata från Västerhavet 2009–2018 – underlag för Nationell marin kartering. Havs- och vattenmyndigheten.

Norlinder, E., Andersson, S. 2019. Uppföljning av artificiella rev söder om Almön, Tjörns kommun. Stenungssunds kommun.

 

2018

Andersson, S., Norlinder, E. 2018. Delrapport för testplantering av ålgräs (Zostera marina) i Göteborgs skärgård. Marine Monitoring AB.

Ahlsen J., Bergkvist J., Magnusson M., Granmo Å. 2018. Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition. Havs- och vattenmyndighetens rapport 201821

Ahlsén J., Andersson S., Norlinder J., Bergkvist J. 2018. Framtagande av nationella naturtypskartor för Blottade ler- och sandbottnar 1140, samt Estuarier 1130. Havs- och vattenmyndigheten.

Ahlsén J., Fransson K., Bergkvist J., Norlinder E., Magnusson M. 2018. Förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten – år 2018. Bohuskustens Vattenvårdsförbund.

Andersson S., Bergkvist J. 2018. Naturtypskartering av grunda bottnar i Kärrafjorden. Länsstyrelsen i Hallands län.

Bergkvist J., Fransson K., Magnusson M., Ahlsen J. 2018. Hansa PowerBridge. Marin naturvärdesbedömning. Svenska kraftnät

Bergkvist J., Magnusson M., Norlinder E. 2018. Vidareutveckling och test av övervakning av främmande arter utifrån ”extended Rapid Assessment Survey” – eRAS. Havs- och vattenmyndigheten.

Magnusson, M. 2018. Effekter av tennorganiska föreningar i småbåtshamnar 2017. Göteborgs stad Miljöförvaltningen

Sundberg P., Obst M., Bourlat S. J., Bergkvist J., Magnusson M. 2018. Utvärdering av ny övervakning av främmande arter – Metodjämförelse mellan traditionell och DNA-baserad identifiering. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:24

Qvarfordt S., Bergkvist J., Wallin A., Fransson K., Borgiel M., Norlinder E., Ahlsén J. Marin inventering av naturvärden vid Flakskär-Kållefjärden 2018.  Länsstyrelsen Blekinge län.

Qvarfordt S., Bergkvist J., Wallin A., Fransson K., Borgiel M., Norlinder E., Ahlsén J Marin inventering vid Järkö-Ornö och Uttorp 2018.  Länsstyrelsen Blekinge län.

 

2017

Ahlsen, J., Andersson, S., Magnusson M. 2017. Förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten – år 2016. Bohuskustens Vattenvårdsförbund.

Ahlsen, J., Granmo, Å., Magnusson, M., Bergkvist, J., Börjesson, D. 2017. Pilotundersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:03

Andersson S. 2017. Fältundersökning av utvalda lokaler inför restaurering av ålgräs (Zostera marina). På uppdrag av Göteborgs hamn.Andersson S., Bergkvist J. 2017. Utredning av påverkan från laxodlingar på recipienten Kungshamn s skärgård avseende biologiska och fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer.

Andersson, S. 2017. Beskrivning och bedömning av marina biotoper och habitat vid Älvsborgshamnen, Göteborg. Göteborgs hamn, Miljökonsekvens Bilaga B.

Andersson, S. 2017. Förundersökning restaurering av ålgräs –Bakgrundsinformation och ett första urval av lokaler.

Andersson, S. 2017. Naturtypskartering av grunda bottnar vid Balgö-Fyrstrandsfjorden.

Andersson, S. 2017.Utredning av Ryaverkets påverkan på recipienten avseende ekologisk status av biologiska kvalitetsfaktorer. Gryaab AB.

Andersson, S., Ahlsen, J. 2017. Avgränsning av ålgräs (Zostera marina) vid Björholmens marina på Tjörn

Andersson, S., Rudolphi A_C, Svensson, F., Svenson , A., Wikström, A. 2017. Provtagning av fiskägg och fisklarver i samband med ett planerat kylvattensintag utanför Råoljehamnen, Brofjorden. Marine Monitoring AB, SLU –Aqua.

Bergkvist, J. 2017. Förstudie av bottenfauna inom område aktuellt för vågkraftprojektering. Seabased 2017.

Bergkvist, J., Magnusson, M. 2017. Miljögifter i biota. Bohuskustens Vattenvårdsförbund

Bergkvist, J., Magnusson, M. 2017. Miljögifter och miljögiftseffekter i blåmussla 2016. Länsstyrelsen Västra Götaland.

Bergkvist, J., Magnusson, M. 2017. Uppföljning av naturtyp 1140 blottade ler- och sandbottnar i Norra östersjön. En pilotstudie. Havs- och vattenmyndigheten.

Bergkvist, J., Magnusson, M., Rosenberg, R. 2017. Test och utvärdering av metoder för övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:13

Granmo, Å., Magnusson, M., Andersson, S. 2017. Miljökonsekvenser av en alternativ utsläppspunkt vid Vinga. Bilaga 2 i: Andersson S. 2017. Utredning av Ryaverkets påverkan på recipienten avseende ekologisk status av biologiska kvalitetsfaktorer.

Stigebrandt A., Rosenberg R., Magnusson M. et al. 2018. Oxygenetad deep bottoms beneath a thick hypoxic layer lack potential of benthic colonization. Ambio 47:106-109

 

2016

Ahlsen, J. 2016. Kartering av marina miljöer inom närområdet till planerad hamnutbyggnad vid Höviksnäs småbåtshamn. ISBN: 978-91-86461-58-4, Norconsult, Göteborg, Sverige

Ahlsen, J., Magnusson, M. 2016. Framkomlighetsstudie i södra Östersjön för Hansa Power Bridge – Ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland. Svenska Kraftnät, Sundbyberg, Sverige

Ahlsen, J., Bergkvist, J., Andersson, S. 2016. Kartering av marina miljöer i samband med ny vattenledning mellan Öland och fastlandet. ISBN: 978-91-86461-60-7, Borgholms Energi AB, Borgholm, Sverige

Ahlsen, J., Bergkvist, J., Andersson, S., Magnusson, M., Kalogirou, S. 2016. Biogeografisk uppföljning av kustnära Rev (1170) och Stora vikar och sund (1160) i Västerhavet – Pilotdrift med dropvideokamera. Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg, Sverige

Andersson, S. 2016. Inventering av bottenmiljön i samband med en planerad hamnutbyggnad utanför Preemraff Lysekil i Brofjorden.

Andersson, S. 2016. Klassificering av miljöstatus i Ryaverkets recipientområde –Kvalitetsfaktor Makroalger. Gryaab AB

Andersson, S. 2016. Naturvärdesinventering av havsområdet utanför Ganlethalvön, Göteborg

Andersson, S. 2016. Plan för framtagande av lokaler för kompensationsrestaurering av 1,7 hektar ålgräs i Göteborgs skärgård.

Andersson, S., Bergkvist J. 2016. Naturtypskartering av grunda bottnar från Getterön till Norra näs.

Andersson, S., Magnusson, M., Bergkvist J. 2016. Klassificering av miljöstatus i Brofjorden –Bottenfauna, Sedimentprofil

Andersson, S., Magnusson, M., Bergkvist, J. 2016. Klassificering av miljöstatus i Ryaverkets recipientområde. Bottenfauna och Sedimentprofiler. Graab AB

Andersson, M.H., Andersson, S., Ahlsén, J., Andersson, B.L., Hammar, J., Persson, L.K.G., Pihl, J., Sigray, P., Wikström, A. 2016. Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning. Naturvårdsverket, Stockholm, Sverige

Andersson, M.H., Andersson, S., Ahlsén, J., Andersson, B.L., Hammar, J., Persson, L.K.G., Pihl, J., Sigray, P., Wikström, A. 2016. A framework for regulating underwater noise during pile driving. A technical Vindval report, ISBN 978-91-620-6723-6, Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm, Sweden

Bergkvist, J., Ahlsen, J., 2016. Inventering av skador på bottenmiljön i Natura 2000 område efter att fartyg gått på grund.

Bergkvist, J., Magnusson, M., 2016. Monitoring guidelines for biological effect monitoring – imposex and intersex. HELCOM.

Bergkvist, J., Magnusson, M., Andersson, S., Ahlsen, J., 2016. Biogeografisk uppföljning av rev (1170) i Västerhavets utsjöområden – Pilotdrift med dropvideokamera.

Hammar, J. 2016. Förstudie av bottenfauna inom område aktuellt för vågkraftsprojektering, Seabased 2016. Seabased Industry AB och Fortum

Hammar, J. 2016. Uppföljning av infauna i naturtyp blottade ler- och sandbottnar (1140). En pilotstudie inom Västerhavet och Öresund. Del 3: Övervakningsprogram. 2016:2. Havs- och vattenmyndigheten.

Leonardsson, K., M. Blomqvist & R. Rosenberg. 2016. Reducing spatial variation in environmental assessment of marine benthic fauna. Mar. Pollut. Bull. 104, 129-138.

Lindegarth M, Carstensen J, Drakare S, Johnson RK, Nyström Sandman A, Söderpalm A, Wikström S A (Editors). 2016. Ecological Assessment of Swedish Water Bodies; development, harmonization and integration of biological indicators. Final report of the research programme WATERS. Deliverable 1.1-4, WATERS report no 2016:10. Havsmiljöinstitutet, Sweden. (Marine Monitoring author 2 chapters).

Magnusson, M., 2016 Fotografering av sedimentprofiler vid mudderdeponin vid Nya Vinga 2016. Marine Monitoring AB, Lysekil.

Magnusson, M., Bergkvist, J. 2016. Kontroll av mudderdeponi nordväst om Ringhals genom analys av bottenfauna & sedimentprofiler (SPI).

Magnusson, M., Andersson, S., Bergkvist, J., Granmo, Å. 2016. Biologiska effekter av organiska tennföreningar. Havet 2015_2016

Magnusson M., Wernersson A-S. 2016. Åtgärdsprogram för mindre TBT i havsmiljön. Havet 2015_2016

Rosenberg, R., M. Magnusson, and A. Stigebrandt. 2016. Rapid re-oxygenation of Baltic Sea sediments following a large inflow event. Ambio 45:130-132

Wesslander K., Andersson L., Axe P., Johansson J., Linders J., Nixelius N., Skjevik A-T. Swedish National Report on Eutrophication Status in the Skagerrak, Kattegat and the Sound – OSPAR ASSESSMENT 2016. (Marine Monitoring author of Annex 2. Rosenberg R., Blomqvist M., Magnusson M.)

 

2015

Andersson, S. Börjesson, D., 2015. Övervakning av Makroalger i Brofjorden inventeringsår 2014

Börjesson, D. 2015. Flygbildstolkning och rumslig analys av grunda ler- och sandbottnar i Halland, 2014. ISBN: 978-91-86461-48-5. Länsstyrelsen i Hallands län.

Leonardsson, K., Blomqvist, M., Magnusson, M., Wikström, A., Rosenberg, R. 2015. Calculation of species sensitivity values and their precision in marine benthic faunal quality indices. Mar. Pollut. Bull. 93, 94-102. Doi: 10.1016/j.marpolbul.2015.02.010.

Magnusson, M., Andersson S., Bergkvist J., Granmo Å. 2015. Biologiska effekter av organiska tennföreningar. Presenterat i Havet 2015/2016.

Magnusson, M., Hilvarsson, A., Andersson, S., Granmo, Å. 2015. Biologiska effekter av organiska tennföreningar. Presenterat i Havet 2013/2014.

Magnusson, M., 2015 Fotografering av sedimentprofiler i östra Gotlandsbassängen, 2015 på uppdrag av oceanograferna vid Göteborgs universitet. Marine Monitoring AB.

Magnusson, M., 2015, Kontrollprogram för Ängholmens reningsverk – delrapport 2015, Marine Monitoring AB, Tjörns kommun, ISBN 978-91-86461-50-8.

Magnusson, M., och Hammar J., 2015 Kontrollprogram för mudderdeponi sydväst om Falkenberg – delrapport 2015, Marine Monitoring AB, Cowi AB, ISBN 978-91-86461-51-5.

Stigebrandt A., Liljebladh B., Hansson D., Forth M., Granmo Å., Magnusson M., Hall POJ., Hammar J, Norén F., Rahm L., Treusch A., Viktorsson L., Kononets M. (2015). An experiment with forced oxygenation of the deep-water of the anoxic By Fjord, western Sweden, Ambio 44: 42-54.

Wikström, A. 2015. Effekter på marin miljö i Hanöbukten av Taggen Vindpark – underlagsmaterial förändringsansökan. ISBN: 978-91-86461-49-2. RENEW Consulting & Construction

 

2014

Andersson, S., Wikström, A. 2014. Dokumentation av substrat samt växt- och djurliv inför anläggning av hummerrev i Sotenäs kommuns vattenområde.

Andersson, S., Wikström, A., Börjesson, D., Hilvarsson, A., Hammar, J., Magnusson, M. 2014. Monitoring of Fish and Epifauna along the pipeline in Denmark (Reef effect) Monitoring report.

Bergström, L., Malm, T., Åstrand Capetillo, N., Ohlsson, H., Wahlberg, M., Rosenberg,R., Kautsky, L., Wilhelmsson, D. (2014). Effects of off shore wind farms on marine wildlife – a generalized risk assessment. Environ. Res. Lett. 9 034012 (12 pp) doi:10.1088/1748-9326/9/3/034012

Börjesson, D., Wikström, A., Andersson, S., Hammar, J., Hilvarsson, A., Magnusson, M., 2014. ”Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Sweden (Reef Effect) Monitoring report”

Hammar, J., Öhman, K., Magnusson, M., Wikström, A., Börjesson, D. 2014. Marinbiologisk undersökning längs med kabelförbindelser mellan Skåne och Själland i Öresund. ISBN: 978-91-86461-44-7. Svenska Kraftnät, Sundbyberg, Sverige

Hammar L., Wikström A., Molander S. (2014). Assessing ecological risks of offshore wind power on Kattegat cod. Renewable Energy 66, 414-424.

Lindegarth, M., Blomqvist, M., Magnusson, M., Rosenberg, R. 2014. Monitoring of benthic fauna for the MSFD on the Swedish west-coast: Modelling precision and uncertainty of current and future programs using WATERS uncertainty framework. Waters Report no. 2014:3.

Magnusson M. (2014). Bottenmiljön i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2012-2013; Bohuskustens vattenvårdsförbund, Marine Monitoring AB

Magnusson, M., & Hammar, J., 2014, Miljögifter & miljögiftseffekter i blåmussla 2014. Marine Monitoring AB, Lysekil.

Magnusson, M., Hilvarsson, A., Andersson, S. & Granmo, Å., 2013-2014: Biologiska effekter av organiska tennföreningar. Havet 2013-14 s. 84-85. Havs och vattenmyndigheten. ISBN 978-91-87025-45-7.

Stigebrandt A., Liljebladh B., Hansson D., Forth M., Granmo Å., Magnusson M., Hall POJ., Hammar J, Norén F., Rahm L., Treusch A., Viktorsson L., Kononets M. (2014). An experiment with forced oxygenation of the deep-water of the anoxic By Fjord, western Sweden, Ambi, accepted

 

2013

Andersson S., Börjesson D. (2013). Pilotstudie inför framtagande av program för miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar i Västerhavet – Metodbeskrivning (2013). Länsstyrelsen Västra Götalands län, Marine Monitoring AB

Andersson S., Börjesson D. (2013). Övervakning av Makroalger i Brofjorden (2007-2012) BVVF. Marine Monitoring AB

Andersson, S. 2013. Fälterfarenheter från dykinventering och dropvideo på vegetationsklädda bottnar i Orust/Tjörn området.

Andersson, S. 2013. Pilotstudie inför framtagande av program för miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar i Västerhavet. –Metodbeskrivning och Fälterfarenheten

Andersson, S., 2013. Övervakning av Makroalger i Brofjorden Inventeringsår 2012.

Börjesson D., Wikström A. (2013). Marinbiologisk inventering av Bållevik-Kastet, Uddevalla kommun. Marine Monitoring AB

Börjesson D., Wikström A. (2013). Marinbiologisk inventering av Sunds hall, Uddevalla kommun. Marine Monitoring AB

Börjesson D. (2013). Sjömätning av Rixö sund. Marine Monitoring AB

Börjesson D. (2013). Kartläggning av marina livsmiljöer samt djupförhållanden inom fastighet Skällared 3:47, Kungsbacka kommun. Marine Monitoring AB.

Hammar J., Granmo Å, Magnusson M. Dimming A. (2009-2012). Kontrollprogram för BOX-projektet i Byfjorden 2009-2012, Göteborgs universitet, Marine Monitoing AB

Hammar L. (2012) Riskbedömning för Torsk vid Kattegatt Offshore. Marine Monitoring AB

Magnusson M., Cato I., Hilvarsson A., Hammar J. (2013). Undersökning av Välens miljökemiska och biologiska status 2012. Marine Monitoring AB.

Magnusson M., Hammar J. (2013). Utredning av bottenmiljön vid två alternativa områden för deponering av muddermassor genom analys av sedimentprofiler (SPI) och bottenfauna. Marine Monitoring AB

Pihl, L., Bergström, L., Blomqvist, M., Karlsson, B., Rosenberg, R., Walve, J. (2013). Resultat från mätkampanj 2012: Stöd för utvärdering av kvalitetsfaktorer och indikatorer i näringsgradienter i Skagerrak och Östersjön. Rapport till Naturvårdsverket/Havs-och vattenmyndigheten, Dnr 764 – 12.

Wikström, A., Börjesson, D., Hammar, J., Hilvarsson, A., Öhman, K., Magnusson, M., Andersson, S. 2013. ”Monitoring of Fish and Epifauna along the Pipeline in Denmark (Reef Effect) Monitoring report”

Wikström A. (2013). Förslag på miljöövervakningsprogram för Blekinge Offshore ABs projekterande vindkraftpark i Hanöbukten. Marine Monitoring AB

 

2012

Andersson, S., Hilvarsson, A. 2012. Kväveretention i Preemraff:s närrecipient 2011-2012 – en uppföljning

Andersson S., Börjesson D. (2012). Övervakning av Hårdbottenfauna Längs Bohuskusten (2007-2011) BVVF. Marine Monitoring AB

Andersson, S., Wikström, A., Börjesson, D., Scherer, A., Hammar, J., Magnusson, M., 2012. Monitoring of Fish and Epifauna along the pipeline in Denmark (Reef effect) Monitoring report. Nord Stream document no. G-PE-EMS-MON-192-M11MRDEN-A

Andersson, S., Wikström, A., Börjesson, D., Scherer, A., Hammar, J., Magnusson, M., 2012. Monitoring of Fish and Epifauna along the pipeline in Sweden (Reef effect) Monitoring report. Nord Stream document no. G-PE-EMS-MON-192-M11MRSWE-B

Bergström L., Kautsky L., Malm T., Olsson H., Wahlberg M., Rosenberg R., Capetillo N. (2012). Vindkraftens effekter på marint liv – En syntesrapport. Rapport 6488, 94 s.

Blomqvist, M., Qvarfordt, S., Andersson, S. 2012. Utvärdering av undervattensvideo (dropvideo) i jämförelse med dykning som visuell metod för uppföljning av marina naturtyper. Metodbeskrivning och erfarenheter från fält- och analysarbete utfört i samband med Waters gradientstudier i Västra Götaland och Östergötland. Rapport till Naturvårdsverket. 17 sidor.

Blomqvist, M., Börjesson, D., Olsson, P. 2012. Djuputbredning av ålgräs: Metoderfarenheter från fältstudier kring Orust och Tjörn 2012. Rapport till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 8 sidor.

Magnusson, M., Hilvarsson, A., Andersson, S. & Granmo, Å., 2012: Biologiska effekter av organiska tennföreningar. Havet 2011 s. 93-94. Naturvårdsverket. ISBN 978-91-87025-12-9.

Magnusson, M., 2012, Bottenmiljön i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2012; Bohuskustens vattenvårdsförbund ISBN 978-91-87107-14-6

Magnusson, M., Cato, I. & Granmo, Å., 2012: Sekundär spridning och effekter av organiska tennföreningar från småbåtshamnar. Marine Monitoring AB, Rapport 2012:1, 26 sid. Lysekil. ISBN 978-91-86461-29-4

Scherer A., Wikström A. (2012). Litteratursammanställning över de marinbiologiska förhållandena i Kattegatt utanför Falkenberg för projektet Kattegatt Offshore. Marine Monitoring AB

Wikström A., Hammar J. (2012). Karakterisering av ekologiska risker och konsekvenser i havsmiljön vid etablering av Kattegatt Offshore. Marine Monitoring AB

Wikström A., Börjesson D. (2012). Förekomst av tumlare (Phocoena phocoena) kring Hanöbukten samt påverkan av pålningsarbete på tumlare – underlagsrapport Blekinge Offshore AB. Marine Monitoring AB

Wikström A. (2012). Förekomst av undervattenskablar i Öresund mellan Sverige och Danmark – underlagsrapport Blekinge Offshore AB. Marine Monitoring AB

Wikström A. (2012). Vertikal utbredning av vågrörelser i vattenmassan i havsområdet för Blekinge Offshore AB:s havsbaserade vindpark i Hanöbukten – underlagsrapport Blekinge Offshore AB. Marine Monitoring AB

Wikström A., Hammar L., Börjesson D. (2012). Förslag till Kontrollprogram inom Kattegatt Offshores havsbaserade vindpark. Marine Monitoring AB.

Wikström A., Hammar J. (2012). Skottarevet vindpark miljökontrollprogram. Förstudie år 1-3. Delstudie fisksamhälle. Marine Monitoring AB.

 

Före 2012

Andersson S., Börjesson P. (2011). Skottarevet vindpark miljökontrollprogram. Förstudie år 1-3. Delstudie torsklek. Marine Monitoring AB.

Andersson S., Dimming A. (2010). Kväveretention i Preemraff:s närrecipient (2009-2010). Marine Monitoring AB

Andersson S., Rosenberg R. (2007). Kväveretention i Preemraff:s närrecipient – en litteraturstudie med kompletterande fältprovtagning. Marine Monitoring AB

Andersson S., Magnusson M. (2007) Marinbiologisk undersökning vid Stenunge strand, Stenungsund. Marine Monitoring AB

Blomqvist M., Cederwall H., Nilsson H.C., Rosenberg R. (2004). Framtagning av nya bedömningsgrunder för kust och hav enligt ramdirektivets krav – Bentiska evertebrater. Rapport till Naturvårdsverket. 51 s.

Börjesson D., Wikström A. (2011). Sammanställning av fiskbiologiska aspekter samt yrkesfiskeintresse vid Södra Midsjöbanken – Underlagsmaterial inför samråd. Marine Monitoring AB

Börjesson P. (2007). Yrkesfiskets omfattning och karaktär – underlagsrapport för vindkraftprojektering vid Storgrundet). Marine Monitoring AB

Börjesson P. (2007). Yrkesfiskets omfattning och karaktär – underlagsrapport för vindkraftprojektering vid Finngrundet. Marine Monitoring AB

Dimming A., Hammar L., Magnusson M., Andersson S., Engdahl A. (2008). Skottarevet vindpark miljökontrollprogram. Förstudie år 1-3.  Delstudie bottenfauna. Marine Monitoring AB.

Engdahl A., Wikström A. (2010). Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten. Lek av piggvar (Psetta maxima) och skrubbskädda (Platichtys flesus). Marine Monitoring AB.

Engdahl A., Wikström A. (2010). Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten.  Generell fiskförekomst. Marine Monitoring AB.

Engdahl A., Dimming A., Lövgren O., Andersson S. (2009). Bottensubstrat och livsmiljöer – underlagsrapport för Blekinge Offshore AB. Marine Monitoring AB

Granmo Å., Hammar L., (2007). Recipientanalys med passiva provtagare – spridning av renat avloppsvatten från Preemraff Göteborg – från punktkälla till yttre recipienten. Marine Monitoring AB

Granmo Å. 2004. Miljökontroll och tippning i samband med arbeten inom projekten Säkrare farleder-Miljögifter i organismer och sediment- slutrapport. Marine Monitoring AB

Hammar L., Magnusson M., Rosenberg R. Granmo Å. (2009): Miljöeffekter vid muddring och dumpning – en litteratursammanställning. Naturvårdsverket Rapport 5999, 71 s. Marine Monitoring AB

Hammar L, Wikström A, Börjesson P, Rosenberg R. (2008). ”Studier på småfisk vid lillgrund vindpark -Effektstudier under konstruktionsarbeten och anläggning av gravitationsfundament”. Naturvårdsverkets rapport: 5831, Marine Monitoring AB

Hammar L., Andersson S., Rosenberg R. (2008): Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft. Naturvårdsverket. Rapport 5828, 105 s. Marine Monitoring AB

Hammar L., Andersson S., Asplund M. (2007). Bentisk inventering Storgrundet – underlagsrapport för vindkraftprojektering. Marine Monitoring AB

Hammar L., Andersson S., Asplund M. (2007). Bentisk inventering Finngrundet – underlagsrapport för vindkraftprojektering. Marine Monitoring AB

Hammar L. (2007). Förslag till Kontrollprogram inom Skottarevsprojektet – marinbiologi. Marine Monitoring AB

Hammar L., Andersson S., Wikström A., Magnusson M. (2006). Marin miljö vid kabelspåret – underlagsrapport för Hanöbukten Offshore. Marine Monitoring AB

Hammar L., Börjesson D., Schagerström E. (2006). Marinbiologisk undersökning av bottenmiljön vid landanslutningskabel för Skottarevsprojektet. Marine Monitoring AB

Hammar L., Wikström A. (2005). Skottarevsprojektet inverkan på de marinbiologiska miljöförhållandena – havsbaserad vindkraft; sammanställning och tillämpad bedömning. Marine Monitoring AB

Hammar L., Magnusson M., Nilsson H.C. (2005). Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.2 Musslor 2002-2004, Göteborgs hamn, Marine Monitoring AB

Håkanson L., Rosenberg R. (1985). Praktisk kustekologi. Naturvårdsverket Rapport: SNV PM 1987, 110 s.

Magnusson M., Hammar J., (2011). Utredning av bottenmiljön väster om tipplats SSV Vinga genom analys av sedimentprofiler (SPI) samt bottenfauna. Marine Monitoring AB

Magnusson, M., Granmo, Å., Löf, M., Reutgard, M., Sundelin, B., & Cato, I., 2011: Känslig fortplantning vaslar om miljögifter. Havet 2011, Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-1288-5.

Magnusson, M., Granmo, Å., Öhman, K., Dimming, A., 2011, Monitoring of Ecotoxicological Effects in Sweden Monitoring report, Nord Stream document no.: G-PE-EMS-REP-192-M11MR1MU-A

Magnusson, M. & Hilvarsson, A., 2011. ”Effekter av TBT i Västra Götalands län 2011-en studie av förekomst av imosex”, på uppdrag av Västra Götalands länsstyrelse ISBN 978-91-86461-25-6

Magnusson, M., Borgegren, A., Andersson, S. & Granmo, Å., 2011: Biologiska effekter av organiska tennföreningar. Havet 2011 s. 85-86. Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-1288-5.

Magnusson, M., Hilvarsson, A., Granmo, Å., 2011. ”Förekomst av TBT i sediment från småbåtshamnar och dess effekt på nätsnäckor” R2012:3, Göteborgs stad, miljöförvaltningen, ISBN 1401-2448

Magnusson, M., 2011 Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten (publiceras i Havet 2011)

Magnusson, M., 2011, Bottenmiljön i Kattegatt & tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2011; Bohuskustens vattenvårdsförbund ISBN 978-91-87107-03-0.

Magnusson, M., Granmo, Å., Öhman, K., Dimming, A., 2011. Monitoring of Ecotoxicological effects in Sweden Monitoring report. Nord Stream document no. G-PE-EMS-REP-192-M11MR1MU-A

Magnusson, M., 2010 Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten (publiceras i Havet 2010)

Övervakning av bottenmiljön i Kattegatt/Öresund och i tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2010

Magnusson, M., Dimming, A., 2010, Marinbiologisk undersökning av de inre delarna av Idefjorden, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Magnusson, M., 2009, Fotograferingar av sedimentprofiler vid mudderdeponin vid Vinga 2009; Göteborgs hamn

Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten (publiceras i Havet 2009)

Magnusson, M., 2009, Bottenmiljö i Byfjorden analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI)

Magnusson, M., 2009, Undersökning av bottenkvalitén utanför Hamreviken-fotografering av sedimentprofiler Preemraff Lysekil 2009

Magnusson, M., 2009, Biologisk övervakning av nätsnäckor i småbåtshamnar; Göteborgs stad, miljöförvaltningen

Magnusson M., Bodin M., Andersson S., 2008. Övervakning av ålgräs och grönalger i området kring Tjärnö och Rossö 2003-2007, Strömstad kommun

Nationell Miljöövervakning biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar på Väst- och Ostkusten (publiceras i Havet 2008)

Magnusson, M., 2008, Undersökningstyp för biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar; Naturvårdsverket

Magnusson, M., 2008, Kontrollprogram för mudderdeponien vid Vinga 2007; Göteborgs hamn

Magnusson, M., Andersson, S., 2008, Pilotstudie inför biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar i Östersjön; Naturvårdsverket

Magnusson, M., 2008, Uppförande av småbåtshamn vid Stenunge Strand, Stenungsund. Miljökonsekvensbeskrivning

Magnusson M., Andersson S., Dimming, A., 2008, Marinbiologisk botteninventering – Kornö och Gåsö Skärgård 2008

Magnusson M., Andersson S., Dimming, A., 2008, Marinbiologisk botteninventering – Marstrand 2008

Magnusson, M., 2007, Förslag till övervakning av tennorganiska föreningar i biota i Östersjön; Naturvårdsverket

Magnusson, M., 2007, Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar; Naturvårdsverket

Magnusson, M., Hammar, L., 2007, Miljöövervakning vid tillbyggnad av produktkaj, Preemraff Lysekil

Magnusson M., Andersson S., 2007. Marinbiologisk undersökning vid Hagakile, Göteborg stad

Magnusson M., Andersson S., 2007, Revisionsmuddring av seglingsränna och sex tillhörande bryggor i Haga kile, Göteborg Stad – Miljökonsekvensbeskrivning

Magnusson, M., Wikström, A., Styf, H., 2007, Flygfotografering av Trelleborg kommuns kustremsa; Trelleborgs kommun

Magnusson M., 2006 Utvärdering av samordnat marint miljöövervakningsprogram för bottenfauna i Västerhavet 2002-2004-preliminär rapport.

Magnusson M., 2006, Lokalisering av ny mudderdeponi utanför Falkenberg 2006 – Marinbiologisk undersökning av tre områden

Magnusson M., Nilsson H.C. (2005). Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.1 Ålgräsängar 2001-2004, Göteborgs hamn, Marine Monitoring AB

Magnusson M., Nilsson H.C. (2005). Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.6.3 Mjukbottenfauna 2002-2004, Göteborgs hamn, Marine Monitoring AB

Magnusson M., Andersson S. (2008). Pilotstudie inför biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar i Östersjön. Marine Monitoring AB

Magnusson M. (2007). Förslag till kontrollprogram för biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar i Östersjön. Marine Monitoring AB

Magnusson M. (2009-2012). Bottenmiljö i Byfjorden analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI), Göteborgs universitet, Marine Monitoring AB

Magnusson M. Nilsson H.C. (2001-2011). Bottenmiljön i Kattegatt & tre fjordar i Skagerrak analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI); Västra Götalands länsstyrelse & Bohuskustens vattenvårdsförbund, Marine Monitoring AB

Magnusson M. (2005). Utvärdering av samordnat marint miljöövervakningsprogram för bottenfauna i Västerhavet (2002-2004). Marine Monitoring AB

Naturvårdsverket (1999). Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kust och hav. Naturvårdsverket. NV-rapport 4914. 134s.

Nilsson HC, Rosenberg R. (2006). Analyze and interpretation of SPI images according to the original BHQ-index (Nilsson & Rosenberg 1997) and updated.

Nilsson H.C. (2005). Säkerhetshöjande åtgärder i farlederna till Göteborg. Kontrollprogram miljö; 8.5 Sedimentspridning 2004-9, Göteborgs hamn, Marine Monitoring AB

Pihl L. (2005). Kustens ekosystemtjänster för fisket. Miljöforskning (FORMAS)

Pihl L., Modin J., Wennhage H. (2005). Relating plaice (Pleuronectes platessa) recruitment to deteriorating habitat quality: effects of macroalgal blooms in coastal nursery grounds. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 62: 1184-1193

Pihl L. (2001). Effekter av fintrådiga alger på rekrytering av rödspotta- en numerisk modell. EU-Life algae (Life 96 ENV/s/380 (Rapport 2001:44) 13pp

Pihl L. (2001). Läckande gödningsämnen hotar fiskens livsmiljö. Miljöforskning (FORMAS) 3/01 10-11.

Rosenberg R. (1984). Biologisk värdering av grunda svenska havsområden, fisk och bottendjur. Naturvårdsverket Rapport: SNV PM 1911, 384 s.

Stål J.(2007). Analys av sälförekomst vid Finngrundet. Marine Monitoring AB

Stål J.(2007). Analys av sälförekomst vid Storgrundet. Marine Monitoring AB

Wikström A., Börjesson D., Andersson A., Wahlberg M., Boström M. (2011). Skottarevet vindpark miljökontrollprogram. Förstudie år 1-3.  Delstudie Tumlare 2008 & 2010. Marine Monitoring AB.

Wikström A., Engdahl A., Lövgren O. (2010). Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten. Lek av sill (Clupea harengus). Marine Monitoring AB.

Wikström A. 2010. Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten. Vandring av fisk. Marine Monitoring AB.

Wikström A., Engdahl A., Andersson S., Magnusson M., Hammar L. (2010). Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten. Bedömning av påverkan och konsekvenser på fisk. Marine Monitoring AB.

Wikström A., Engdahl A., Andersson S., Magnusson M., Hammar L. (2010). Underlag för miljökonsekvensbedömningar avseende fisk i Blekinge Offshore AB:s projekteringsområde för havsbaserad vindkraft i Hanöbukten: Delstudie 5 – Bedömning av påverkan och konsekvenser på fisk. Marine Monitoring AB

Wikström A., Granmo Å. (2009). komplettering avseende ansökan från Swedegas AB och Gassco AS om tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet för anläggande och drift av naturgasledning längs Sveriges västkust. Marine Monitoring AB

Wikström A., Hammar L. (2008). Skottarevet vindpark miljökontrollprogram. Förstudie år 1-3.  Delstudie kräftdjur. Marine Monitoring AB.

Wikström A., Granmo Å. (2008). En studie om hur bottenlevande fauna påverkas av ljud från vindkraftverk till havs. Naturvårdsverket Rapport: 5856

Wikström A. (2008). Kartering av hårdbotten inom planerad sträckning för naturgas längs Sveriges västkust – underlagsrapport för Swedegas AB och Gassco AS. Marine Monitoring AB

Wikström A., Magnusson M., Bodin M., Dimming A., Gustafsson F., Rosenberg R. (2007). Botteninventering inför etablering av naturgasledning längs Sveriges västkust – underlagsrapport för Swedegas AB och Gassco AS. Marine Monitoring AB

Wikström A., Hammar L. (2007). Kompletterande provfiske i Hanöbukten – underlagsrapport för Hanöbukten Offshore. Marine Monitoring AB

Wikström A., Hammar L., Magnusson M. (2006). Fisk, Fiske, Säl och Tumlare – underlagsrapport för Hanöbukten Offshore vindkraftprojektering. Marine Monitoring AB

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se