Verksamhetsområden

Marine Monitoring arbetar med kvalificerad provtagning, övervakning och bedömning av miljökvaliteten i havet. En stor del i vår verksamhet är att upptäcka olika ekologiska effekter som en miljöförändring kan medföra. Vi ser det som en mycket viktig uppgift att kunna ge kvalificerade råd så att negativa förändringar i miljön minimeras eller att effekterna kan kompenseras genom alternativa åtgärder.

Under åren har vi inriktat oss på olika verksamhetsområden, där vi erbjuder undersökningar och analyser av hög kvalité. Vid provtagning och bedömning av marin miljö tillämpas modern teknik och nationella standardiserade metoder, och resultaten presenteras i lättbegripliga och överskådliga rapporter. Marine Monitoring kan även hålla föredrag och ge saklig information om havsmiljön. Kontakta oss gärna för mer information.

Inventering av havsmiljön och naturvärdesbedömningar

Miljöövervakning

Miljögifter (ekotoxikologi)

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökontrollprogram

Undervattensbuller

Ekologisk status och miljökvalitetsnormer (MKN)

Ekologisk kompensation – ålgräsrestaurering

Hamnverksamhet – muddring och tippning

Kunskapssammanställning och utredningar

Fjärranalys och GIS – geografiska informationssystem

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se