Leif Pihl

Specialist på kustzonens ekologi och miljöproblem

Leif Pihl är professor i marin fiskekologi vid Göteborgs universitet. Leif har arbetat med undersökningar av kustens ekosystem under 30 år, och med en speciell inriktning mot att kartlägga kustmiljöernas betydelse för fisk. Leif har i sitt arbete utvecklat flera nya metoder för studier och analys av marina kustekosystem, exempelvis kvantifiering av produktionskapacitet på grunda sedimentbottnar och inventering och övervakning av förekomsten av makroalger i kustområdet (flygfotografering). Han har stor erfarenhet av bedömningar av miljöförändringar av kustens olika biotoper, och han har bland annat gjort beräkningar som visar hur fisket kan påverkas när kusthabitat försvinner eller ändras. Dessa miljöanalyser bygger på ekologiska såväl som ekonomiska modeller som sammanväger störning, effekt och kostnad. Han har skrivit 65 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter och 35 rapporter på svenska.

leif@marine-monitoring.se

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se