Marina Magnusson

Specialkompetens kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

Marina Magnusson har varit anställd hos Marine Monitoring sedan 2002. Hon ansvarar för den dagliga driften av företaget samt planering och utförande av miljöövervakningsprogram, olika typer av provtagningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Hon är utbildad biolog med inriktning mot marinbiologi men besitter även kunskaper i ekotoxikologi, taxonomi, miljövetenskap och statistik. Hon ansvarar bland annat för skötsel och drift av sedimentprofilkameran som finns i företaget samt för provtagning och analys av imposex. Marina har även stor erfarenhet av bottenfaunaprovtagning, dels från miljöövervakningsprojekt inom muddringsprojektet ”Säkrare farleder” och dels genom nationella miljöövervakningsuppdrag av ”Bottenfauna i Västerhavet” på uppdrag av Naturvårdsverket.

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se