Ålgräsrestaurering och kompensation

Marine Monitoring har varit involverade i ett flertal projekt avseende restaurering av ålgräs. På uppdrag av Göteborgs Hamn AB har vi under flera år arbetat med att plantera 1,7 hektar ålgräs för att kompensera förlust av habitat i samband med hamnens utbyggnad, s.k. ekologisk kompensation. Efter flera års planteringar på olika lokaler och djup och med olika design med avseende på bland annat planteringstäthet och storlek på planteringarna har ålgräset överlevt och tillväxt på två lokaler i Göteborgs skärgård. En slutrapport för projektet lämnades in till Mark- och miljödomstolen i december 2023. Uppföljning av kompensationsrestaureringen kommer att fortsätta under 2024. Projektet har uppmärksammats i media av bl.a DN 2018: Göteborgs hamn kompenserar ekologiskt med nya plantor, tv4 nyheterna 2019 och Svt nyheterna 2020: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/succe-for-algrasodlingar-har-vaxt-till-sig-upptill-tusen-procent

Vi har även utfört testplanteringar inför storskalig restaurering av ålgräs i fjordsystemet vid Orust och Tjörn på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Göteborgs Universitet.

Förutom ålgräsrestaurering har Marine Monitoring utfört utredningar avseende kompensation för förlust av marina miljöer med höga naturvärden såsom musselbankar och hårdbottenmiljöer i samband med muddringsarbeten i Göteborgs hamn. Marine Monitoring har även påbörjat ett projekt med utläggning av odlade musslor och flytt av befintliga musslor på uppdrag av Sjöfartsverket.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se