Havsbaserad vindkraft

Intresset för havsbaserad vindkraft har ökat stort de senaste åren och ett stort antal vindkraftsparker planeras längs den svenska kusten. Marine Monitoring är involverad i arbetet med att ta fram underlag till MKB för flera havsbaserade vindkraftsparker och tar även fram förslag på övervakningsprogram för att studera miljöeffekter i samband med etablering av vindkraftsparker till havs.

För att beskriva områden där vindkraftsparker planeras utför Marine Monitoring provtagning av mjukbottenlevande infauna i syfte att undersöka förekomst av rödlistade arter samt att bedöma den ekologiska statusen i området. För att dokumentera och beskriva områdets epifauna och eventuell förekomst av särskilt skyddsvärda arter eller biotoper görs videoundersökningar. Marine Monitoring utför även provtagning av miljögifter i sedimenten för att beskriva föroreningsgraden i området.

Information om fisksamhället tas fram genom sammanställningar av data från vetenskapliga provfisken samt tillgängliga data från yrkesfiske och fritidsfiske. För marina däggdjur görs litteratursammanställningar samt analys och sammanställning av tillgängliga övervakningsdata för huvudsakligen tumlare men även andra förekommande marina däggdjur.

I syfte att bedöma påverkan av havsbaserad vindkraft på bottenlevande organismer, fisk och marina däggdjur granskas det aktuella kunskapsläget. Bedömningar utgår ifrån de specifika förhållanden och skyddsvärda arter som förekommer vid respektive vindpark.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se