Inventering av grunda mjukbottnar i Göteborg

På uppdrag av Göteborgs Stad har Marine Monitoring tillsammans med Norconsult inventerat tolv grunda vikar i Göteborgsområdet. Med hjälp av fallfälla och cylinderprovtagare har djur som lever på och i bottnen analyserats. Flygfoton har även tagits över vikarna för att uppskatta täckningsgrad av fintrådiga alger som ett mått på övergödning. Resultaten ger ett underlag för att uppskatta naturvärdet i respektive vik. Inventeringen gjordes under 2019 och är en uppföljning på 2013 års undersökning i samma vikar, även den utförd av Marine Monitoring.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se