Utredning över underlag för övervakning av bevarandestatus enligt art-och habitatdirektivet

Marine Monitoring AB har tillsammans med ett antal underkonsulter (HAFOK AB, Ramboll Sverige AB och SeAnalytics AB) fått i uppdrag att utvärdera akvatiska metoders funktionalitet för övervakning av bevarandestatus enligt Art- och habitatdirektivet (AHD). Metoder har sammanställts i ett digitalt bibliotek och de metoder som ansetts varit potentiellt lämpliga för övervakning enligt AHD har sedan utvärderats enligt åtta perspektiv; Geografiskt, Ekologiskt, Tids- och kvalitet, Effektivitet, Integrering, Direktiv- och miljömål, Naturligt kapital samt Klimatförändring för att kunna beskriva metodernas funktionalitet och användbarhet vid övervakning.

Utvärderingen är ett första steg i en process att starta ett nytt nationellt övervakningsprogram i enlighet med rapporteringskraven i AHD, vilket Havs- och vattenmyndigheten planerar ta i drift år 2022/23.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se