Nationell marin kartering

Havs- och vattenmyndigheten driver karteringsprojektet Nationell Marin Kartering (NMK) som syftar till att täcka de mest akuta bristerna i kartunderlag som beskriver Sveriges bottenlevande arter och livsmiljöer från strandlinjen till EEZ:s (exklusiv ekonomisk zon) yttre gräns. Marine Monitoring utför på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten en insamling och sammanställning av tillgänglig data för kartering samt gör en bristanalys som kan ligga till grund för prioriteringar av karteringar i Västerhavet. Projektet är en uppföljning av AquaBiotas nationella rapport (Thunell m.fl., 2016).

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se