Skandiaporten Göteborgs hamn

Storleken på containerfartyg har ökat betydligt den senaste tioårsperioden och för att Göteborgs Hamn skall kunna ta emot de största fartygen krävs att farleden fördjupas, samt att vändzonen utanför containerterminalen utökas. Göteborgs Hamn planerar därför en fördjupning och breddning av farleden in mot Göteborg och även förstärkningar av befintliga kajer vid containerterminalen. I samband med detta beräknas det preliminärt uppkomma muddermassor till en volym av cirka 12 miljoner kubikmeter (motsvarar 20 Globen).

Inför planerade muddringar inom projekt Skandiaporten har Marine Monitoring AB utfört en utredning samt inventeringar i syfte att identifiera förekomst av marinbiologiska naturvärden i och omkring de områden som ska muddras samt områden där utplacering av sprängsten planeras. Marine Monitoring har även utfört utredning avseende kompensationsåtgärder för förlust av höga naturvärden inom de påverkade områdena. Marine Monitoring övervakar årligen de musselbankar och ålgräsängar som förekommer i närheten av den planerade muddringen inom Göteborgs Hamn ABs och Sjöfartsverkets kontrollprogram.

I samband med den planerade fördjupningen och breddningen utreds även ett nytt område för dumpning av muddermassor. Marine Monitoring AB utför undersökningar av de marinbiologiska förhållandena i bottenmiljön i och omkring utredningsområdet. Detta innefattar analys av filmade punkter på mjuk- och hårdbotten för kartläggning av marinbiologiskt värdefulla bottnar samt provtagning och analys av bottenfauna med bottenhuggare och fotografering av sedimentprofiler med sedimentprofilkamera (SPI).

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se