Skandiaporten Göteborgs hamn

Storleken på containerfartyg har ökat betydligt den senaste tioårsperioden och för att Göteborgs hamn skall kunna ta emot de största fartygen krävs att farleden fördjupas, samt att vändzonen utanför containerterminalen utökas. Göteborgs Hamn planerar därför en fördjupning och breddning av farleden in mot Göteborg och även förstärkningar av befintliga kajer vid containerterminalen. I samband med detta beräknas det preliminärt uppkomma muddermassor till en volym av cirka 12 miljoner kubikmeter (motsvarar 20 Globen).

Inför planerade muddringar inom projekt Skandiaporten har Marine Monitoring AB fått i uppdrag att utföra marina inventeringar med syfte att identifiera förekomst av marinbiologiska naturvärden i och omkring de områden som ska muddras samt områden där konstgjorda rev, konstruerade av sprängsten från arbetet i farleden, planeras.

I samband med den planerade fördjupningen och breddningen utreds även ett nytt område för dumpning av muddermassor. Marine Monitoring AB utför undersökningar av de marinbiologiska förhållandena i bottenmiljön i och omkring utredningsområdet. Detta innefattar analys av filmade punkter på mjuk- och hårdbotten för kartläggning av marinbiologiskt värdefulla bottnar samt provtagning och analys av bottenfauna med bottenhuggare och fotografering av sedimentprofiler med sedimentprofilkamera (SPI).

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se