Underlag för storskalig hållbar vindkraft i Västerhavet

I Västerhavet planeras flera större havsbaserade vindkraftsparker och ytterligare parker kan bli aktuella. Marine Monitoring AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län att ta  fram ett underlag till vägledning för hur havsområdet kan nyttjas för havsbaserad vindkraft på ett hållbart sätt.

Underlaget belyser industrins preferenser för lokalisering av havsbaserade vindkraftparker och jämför dessa områden med områden som identifierats som biologiskt viktiga. Hänsyn tas även till Försvarsmaktens intressen.

Uppdraget omfattar urval av parametrar för analys av vindkraftsparkers lokalisering, liksom identifikation av arter och organismgrupper, i huvudsak bentiska arter, marina däggdjur och fisk, men även fågel och fladdermus, som kan tänkas påverkas av utökad etablering av vindkraft till havs. Det görs även en bedömning av graden och varaktigheten av påverkan samt huruvida artens känslighet är konstant. Påverkan på marina arter och habitat beaktas med avseende på konstruktionsfas, driftsfas och avvecklingsfas, vilka påverkar olika arter på olika sätt. Vidare tas olika typer av fundament, både fasta och flytande, med i bedömningen.

Underlaget beräknas vara färdigt sommaren 2023.

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se