Fjärranalys och GIS – geografiska informationssystem

Inom flertalet projekt arbetar Marine Monitoring med flygbildstolkningar och inventering med drönare. Vid tolkningar och visualisering av data använder vi oss av Geografiska informationssystem (GIS). Visualisering av data kan exempelvis innefatta naturtyps- och habitatskartor utifrån flygbildstolkningar, befintliga data alternativt en kartering eller inventering i fält. Medarbetare inom Marine Monitoring har bl.a. utfört en framkomlighetsstudie i södra Östersjön inför en ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland på uppdrag av Svenska kraftnät. Studien utfördes genom analys av befintliga GIS-skikt såsom riksintressen, ytsubstrat och skyddade områden. I samband med flertalet inventeringar längs svenska kusten har medarbetare inom Marine Monitoring tagit fram kartmaterial över bl.a. biotoper, substrat, arter och naturtyper. Inom ramavtalet med Havs- och vattenmyndigheten arbetar vi för närvarande med att ta fram nationella naturtypskartor för habitatdirektivets naturtyper blottade ler- och sandbottnar (1140) och estuarier (1130). Arbetet utförs genom flygbildstolkning och sammanställning av naturtypskartor i shape-format. Flygbildstolkning används även inom övervakning av snabbväxande fintrådiga grönalger på uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund.

Metoder

Exempel tidigare uppdrag

  • Ahlsen, J., Magnusson, M., Andersson, S. 2017. Förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten – år 2016. ISBN: 978-91-87107-30-6, Bohuskustens Vattenvårdsförbund.
  • Ahlsen, J., Magnusson, M. 2016. Framkomlighetsstudie i södra Östersjön för Hansa Power Bridge – Ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland. Svenska Kraftnät.
  • Andersson S., Bergkvist J. 2018. Naturtypskartering av grunda bottnar i Kärrafjorden. Länsstyrelsen i Hallands län.
  • Börjesson, D. 2015. Flygbildstolkning och rumslig analys av grunda ler- och sandbottnar i Halland, 2014. ISBN: 978-91-86461-48-5. Länsstyrelsen i Hallands län.

Kontaktperson

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Sakkunnig inom undervattensakustik inom marinbiologi

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se