Fjärranalys och GIS – geografiska informationssystem

Inom flertalet projekt arbetar Marine Monitoring med flygbildstolkningar och inventering med drönare. Vid tolkningar och visualisering av data använder vi oss av Geografiska informationssystem (GIS). Visualisering av data kan exempelvis innefatta naturtyps- och habitatskartor utifrån flygbildstolkningar, befintliga data alternativt en kartering eller inventering i fält. Medarbetare inom Marine Monitoring har bl.a. utfört en framkomlighetsstudie i södra Östersjön inför en ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland på uppdrag av Svenska kraftnät. Studien utfördes genom analys av befintliga GIS-skikt såsom riksintressen, ytsubstrat och skyddade områden.

I samband med flertalet inventeringar längs svenska kusten har medarbetare inom Marine Monitoring tagit fram kartmaterial över bl.a. biotoper, substrat, arter och naturtyper. Inom ramavtalet med Havs- och vattenmyndigheten har vi också arbetat med att ta fram nationella naturtypskartor för habitatdirektivets naturtyper blottade ler- och sandbottnar (1140) och estuarier (1130). Arbetet utfördes genom flygbildstolkning och sammanställning av naturtypskartor i shape-format.

Flygbildstolkning används även inom övervakning av snabbväxande fintrådiga grönalger i grunda områden, vilket ger en uppskattning av hur hög näringsbelastningen är. Marine Monitoring har genomfört övervakning under flera års tid på uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund samt som en del av inventeringar i grunda mjukbottnar på uppdrag av Göteborgs stad.

Metoder

Exempel tidigare uppdrag

  • Norlinder, E., Fransson, K., Bergkvist, J., Ahlsén, J., Casties, I., Ljung, A., Rydbeck, S. 2020. Inventering av grunda mjukbottnar i Göteborg 2019. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad. Rapport 2020:02.
  • Alsén, J., Fransson, K., Norlinder, E., Bergkvist, J., Magnusson, M. 2019. Förekomst, utbredning och biomassa av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten – år 2018. Bohuskustens vattenvårdsförbund.
  • Andersson S., Bergkvist J. 2018. Naturtypskartering av grunda bottnar i Kärrafjorden. Länsstyrelsen i Hallands län.
  • Ahlsén J., Andersson S., Norlinder J., Bergkvist J. 2018. Framtagande av nationella naturtypskartor för Blottade ler- och sandbottnar 1140, samt Estuarier 1130. Havs- och vattenmyndigheten.

Kontaktperson

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Specialkompetens undervattensakustik, provfiske och fjärranalys

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se