Kunskapssammanställning och utredningar

På senare år har Marine Monitoring tagit fram omfattande kunskapssammanställningar som kan användas som underlag vid bl.a. havsplanering. Marine Monitoring har bland annat under 2019 sammanställt och utvärderat metoder utifrån Art- och habitatdirektivet på uppdrag av Havs-och vattenmyndigheten. Utvärderingen är ett första steg i en process att starta ett nytt nationellt övervakningsprogram i enlighet med rapporteringskraven i direktivet, vilket Havs- och vattenmyndigheten planerar ta i drift år 2022/23. Tidigare har Marine Monitoring även sammanställt data i Västerhavet för Havs- och vattenmyndigheten inom projektet Nationell Marin Kartering som syftar till att täcka de mest akuta bristerna av data för bottenlevande arter och livsmiljöer i Sverige.

På uppdrag av kunskapsprogrammet Vindval, som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten, har Marine Monitoring även utfört flera kunskapssammanställningar avseende havsbaserad vindkraft. Bland annat framtogs en rapport avseende ljudnivåer för skador och negativ påverkan på fisk och tumlare i havet i syfte att ta fram svenska begränsningsvärden för reglering av undervattensbuller. En litteraturstudie som belyste miljöpåverkan från havsbaserad vindkraft beroende av den tekniska utformningen av vindkraftfundament togs också fram och har använts inom planeringsprocessen av flera stora vindkraftprojektörer.

Marine Monitoring arbetar även med olika typer av utredningar avseende påverkan på den marina miljön från vattenverksamheter. Marine Monitoring medverkar bland annat i Svenska Kraftnäts pågående projekt Hansa PowerBridge och har utvärderat påverkan från en kabelläggning mellan Skåne och Tyskland baserat på sammanställd litteratur och fältundersökningar. Även påverkan från laxodlingar på recipienten Kungshamn skärgård är ett av Marine Monitorings senaste projekt inom verksamhetsområdet Utredningar.

Exempel tidigare uppdrag

  • Andersson, S., Magnusson, M., Bergkvist, J., Ahlsén, J., Blomqvist, M., Marchlewska Moberg, J., Abrahamsson, I., Ruist, E., Sundberg, P., Obst, M. 2020. Utredning över underlag för övervakning av bevarandestatus enligt art-och habitatdirektivet. Havs- och vattenmyndigheten.
  • Magnusson, M., Fransson, K., Norlinder, E. 2019. Sammanställning av marinbiologiska inventeringsdata från Västerhavet 2009–2018 – underlag för Nationell marin kartering. Havs- och vattenmyndigheten.
  • Bergkvist J., Fransson K., Magnusson M., Ahlsen J. 2018. Hansa PowerBridge. Marin naturvärdesbedömning. Svenska kraftnät
  • Andersson, S. 2017. Utredning av Ryaverkets påverkan på recipienten avseende ekologisk status av biologiska kvalitetsfaktorer. Gryaab AB
  • Andersson, M.H., Andersson, S., Ahlsén, J., Andersson, B.L., Hammar, J., Persson, L.K.G., Pihl, J., Sigray, P., Wikström, A. 2016. Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning. ISBN 978-91-620-6723-6, Naturvårdsverket

Kontaktperson

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialkompetens kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Specialkompetens undervattensakustik, provfiske och fjärranalys

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se