Kunskapssammanställning och utredningar

På senare år har Marine Monitoring tagit fram omfattande kunskapssammanställningar som kan användas som underlag vid bl.a. havsplanering. På uppdrag av kunskapsprogrammet Vindval, som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten, har Marine Monitoring utfört flera kunskapssammanställningar avseende havsbaserad vindkraft. En rapport som sammanställdes tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ger förslag på ljudnivåer för skador och negativ påverkan på fisk och tumlare i havet, och rapporten kan användas för att ta fram svenska begränsningsvärden för reglering av undervattensbuller. Ytterligare litteraturstudier inom Vindval belyser hur miljöpåverkan från havsbaserad vindkraft kan påverkas av den tekniska utformningen och hur det kan skilja sig mellan olika vindkraftfundament, vilken har använts inom planeringsprocessen av flera stora vindkraftprojektörer. Medarbetare inom Marine Monitoring var även delaktiga i att ta fram en övergripande syntesrapport avseende miljöeffekter av havsbaserad vindkraft på marint liv i skandinaviska vatten, vilket också resulterat i en internationell vetenskaplig publikation.

Marine Monitoring arbetar även med olika typer av utredningar avseende påverkan på den marina miljön från vattenverksamheter. Under 2016 och 2017 utförde medarbetare inom Marine Monitoring bl.a. en omfattande utredning avseende påverkan från Ryaverkets utsläpp av näringsämnen och syreförbrukande ämnen på recipienten. Även påverkan från laxodlingar på recipienten Kungshamn skärgård är ett av Marine Monitorings senaste projekt inom verksamhetsområdet Utredningar.

Exempel tidigare uppdrag

  • Andersson, M.H., Andersson, S., Ahlsén, J., Andersson, B.L., Hammar, J., Persson, L.K.G., Pihl, J., Sigray, P., Wikström, A. 2016. Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning. ISBN 978-91-620-6723-6, Naturvårdsverket
  • Ahlsen, J., Magnusson, M. 2016. Framkomlighetsstudie i södra Östersjön för Hansa Power Bridge – Ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland. Svenska Kraftnät
  • Hammar, L., Andersson S., Rosenberg R. 2008. Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft. Naturvårdsverket. Rapport 5828, 105 s.
  • Bergström, L., Kautsky L, Malm T., Ohlsson H., Wahlberg M., Rosenberg R., Åstrand Capetillo N. 2012. Vindkraftens effekter på marint liv – En syntesrapport. Naturvårdsverket Rapport 6488.
  • Andersson, S. 2017. Utredning av Ryaverkets påverkan på recipienten avseende ekologisk status av biologiska kvalitetsfaktorer. Gryaab AB

Kontaktperson

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialist på kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer

Jimmy Ahlsén, Projektledare

Sakkunnig inom undervattensakustik inom marinbiologi

jimmy@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 980

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se