Miljögifter (ekotoxikologi)

Medarbetare inom Marine Monitoring har stor erfarenhet av att ta fram underlag och bearbeta ekotoxikologiska data och information inom marin miljö. Samtliga uppdrag av ekotoxikologisk natur ställer krav på att konsulten är väl förtrogen med aktuell litteratur, gällande förordningar och direktiv samt olika ämnens egenskaper. Ofta innebär projekten sammanställning av aktuell kunskap för att korrekta slutsatser skall kunna dras om varför ämnet återfinns i miljön, hur spridningsvägarna ser ut och vilken effekt det kan tänkas ge på miljön. I vissa fall är utsläppet känt men vanligen är det av en mer diffus karaktär varför sakkunskap inom området och förmågan att på ett objektivt sätt kunna analysera data är av vikt.

Åke Granmo, en av delägarna i företaget, är en av Sveriges ledande experter inom området. Han har mer än 45 års erfarenhet av olika frågeställningar gällande toxicitet, hur ämnen sprids i miljön, bioackumulering och nedbrytbarhet av olika miljögifter, industriella utsläpp, miljöövervakning mm. Granmos specialistkompetens har medfört att ekotoxikologi är ett av Marine Monitorings kärnområde och medarbetare inom företaget har således en gedigen sakkunskap och specialistkompetens inom detta område.

Det finns ett flertal sätt att analysera förekomst av miljögifter i havet. Marine Monitoring tar ofta sediment- eller vattenprover för kemisk analys. Vi använder oss även av s.k. passiva provtagare för att analysera gifter i vattnet, viket ger en bild av gifthalten över en längre tid. Även provtagning i organismer såsom mussla, fisk, skaldjur m.fl. är ett sätt att upptäcka och övervaka miljögifter. I samband med analys utförs även en statusbedömning i enlighet med HVMFS och utifrån befintliga svenska och europeiska riktvärden för livsmedel.

För att studera effekter av ett ämne i den marina miljön ansvarar Marine Monitoring bl.a. för Naturvårdsverkets nationella provtagning av snäckor längs kusten. Snäckorna analyseras med avseende på biologiska effekter orsakade av organiska tennföreningar, vilka tidigare har använts i båtbottenfärger. Resultaten från övervakningen presenteras årligen i rapporten HAVET. Marine Monitoring utför även andra typer av effektstudier, exempelvis analys av lysosomal membranstabilitet (LMS) på blåmussla som påvisar stress orsakat av föroreningar. Metoden är ny för Sverige men används i flera länder inom miljöövervakningen och rekommenderas bland annat av ICES.

Metoder

Exempel tidigare uppdrag

  • Bergkvist, J., Magnusson, M. 2017. Miljögifter i biota. Bohuskustens Vattenvårdsförbund.
  • Bergkvist, J., Magnusson, M. 2017. Miljögifter och miljögiftseffekter i blåmussla 2016. Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kontaktperson

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialkompetens kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se