Inventering av havsmiljön och naturvärdesbedömningar

Marine Monitoring kan erbjuda inventeringar och naturvärdesbedömningar av havsmiljön. Medarbetare inom företaget har genomfört ett stort antal habitatskarteringar, naturvärdesinventeringar och bedömningar inför värdering av skydd, bevarande och förvaltning av marin miljö. Även vid byggnationer i havet och olika typer av vattenverksamhet finns behov av kartering av marina habitat som underlag i miljökonsekvensbeskrivning eller vid bedömning av eventuella miljöeffekter. Arbetet utförs bl.a. i enlighet med de olika klassificeringssystem som definierar representativa, skyddsvärda och hotade habitat och biotoper i enlighet med konventionerna OSPAR; HELCOM och EU´s Art- och habitatdirektiv. Vid insamling av information används framförallt undervattensfilmning och ekolod alternativt snorkling och dykning. Insamlade data bearbetas, analyseras och visualiseras genom bl.a. biotop- habitat- och naturtypskartor.

Metoder

Exempel tidigare uppdrag

  • Andersson, S., Bergkvist J. 2018. Naturtypskartering av grunda bottnar i Kärrafjorden. Länsstyrelsen i Hallands län
  • Andersson, S. 2017. Naturtypskartering av grunda bottnar vid Balgö-Fyrstrandsfjorden. Länsstyrelsen i Hallands län.
  • Andersson, S. 2016. Naturtypskartering av grunda bottnar från Getterön till Norra näs. Länsstyrelsen i Hallands län.
  • Andersson, S. 2016. Naturvärdesinventering av havsområdet utanför Ganlethalvön, Göteborg. Stadsbyggnadskontoret, Göteborg stad.

Kontaktperson

Sandra Andersson, Projektledare

Specialkunskap inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi

sandra@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 981

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se