Miljöövervakning

Medarbetare inom Marine Monitoring har stor erfarenhet av miljöövervakning och miljöanalys och arbetar ständigt med att ta fram underlag om marinbiologiska förhållanden. Vi har ansvarat för ett flertal fortlöpande nationella såväl som regionala övervakningsprogram som genomförs utifrån vedertagna standardiserade metoder och bedömningsgrunder. Medarbetarna genomför insamling, bearbetning samt analys och tolkning av data och har en gedigen kunskap och erfarenhet av att övervaka och utreda effekter i marin miljö från olika antropogena påverkanskällor, såsom övergödning, byggnationer, utsläpp, muddring etc. Marine Monitoring har även tagit fram flera kunskapssammanställningar för myndigheter och medverkar även i metodutveckling av övervakningsprogram. Medarbetare från företaget har deltagit aktivt i forskningsprogrammet WATERS vars syfte var att utveckla och förbättra metoder för miljöövervakningen och de bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och inlandsvatten. Inom HELCOM konventionen har Marine Monitoring tagit fram gemensamma riktlinjer för övervakning av biologiska effekter av tennföreningar på uppdrag av Naturvårdsverket.

Metoder

Exempel tidigare uppdrag

  • Alsén, J., Fransson, K., Norlinder, E., Bergkvist, J., Magnusson, M. 2019. 2019. Förekomst, utbredning och biomassa av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten – år 2018. Bohuskustens vattenvårdsförbund.
  • Bergkvist J., Magnusson M., Norlinder E. 2018. Vidareutveckling och test av övervakning av främmande arter utifrån ”extended Rapid Assessment Survey” – eRAS. Havs- och vattenmyndigheten.
  • Magnusson, M. 2018. Effekter av tennorganiska föreningar i småbåtshamnar 2017. Göteborgs stad Miljöförvaltningen
  • Andersson, S. Börjesson, D., 2015. Övervakning av Makroalger i Brofjorden inventeringsår 2014. Bohuskustens Vattenvårdsförbund

Kontaktperson

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialkompetens kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se