Ekologisk status och miljökvalitetsnormer (MKN)

På uppdrag av olika verksamhetsutövare har Marine Monitoring utfört flertalet inventeringar och bedömningar av de fysikaliska, kemiska och biologiska kvalitetsfaktorerna som är kopplade till den ekologiska statusen inom ett påverkansområde/vattenförekomst. Även verksamheternas eventuella påverkan på kvalitetsfaktorerna, samt möjligheten att uppfylla miljömålen god ytvattenstatus (MKN) har utretts.

Under 2016 och 2017 utvärderade medarbetare inom Marine Monitoring bl.a. påverkan på den ekologiska statusen och MKN i Göta älvs mynningsområde i samband med en tillståndsprövning av reningsverket i Göteborg.

Metoder

Exempel tidigare uppdrag

  • Andersson, S., Bergkvist, J. 2017. Utredning av påverkan från laxodlingar på recipienten Kungshamn`s skärgård avseende biologiska och fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer. Smögen Aquaculture AB.
  • Andersson, S. 2017. Utredning av Ryaverkets påverkan på recipienten avseende ekologisk status av biologiska kvalitetsfaktorer. Gryaab AB
  • Andersson, S., Magnusson, M., Bergkvist, J. 2016. Klassificering av miljöstatus i Ryaverkets recipientområde, bottenfauna och sedimentprofiler. Gryaab AB
  • Andersson, S. 2016. Klassificering av miljöstatus i Ryaverkets recipientområde – Kvalitetsfaktor Makroalger.

Kontaktperson

Sandra Andersson, Projektledare

Specialkompetens inom naturvärdesbedömningar, ekologisk status, ålgräsrestaurering och hårdbottenstaxonomi

sandra@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 981

Läs mer

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialkompetens kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se