Hamnverksamhet – muddring och tippning

Marine Monitoring har stor erfarenhet av att arbeta med marina miljöfrågor avseende hamnverksamhet, muddrings- och tippningsarbete i havet. I planeringsprocessen för anläggning av hamnar har Marine Monitoring sammanställt underlagsmaterial, gjort miljöbedömningar och tagit fram MKB-dokument i enlighet med miljöbalkens krav.

Vid bedömningar av miljöeffekter i samband med muddringsarbeten och vid deponier av muddermassor använder Marine Monitoring bl.a. en sedimentprofilkamera (SPI) i kombination med bottenfauna- och sedimentprovtagning.

Inom muddringsärenden har Marine Monitoring tagit fram förslag på lokaliseringsområden inför framtida tippning av muddermassor för Vinga, Ringhals och Falkenbergs mudderdeponier. Marine Monitoring har därefter övervakat sedimentspridning och återhämtning vid de olika mudderdeponierna. Marine Monitoring utformade och ansvarade under flera år även för stora delar av kontrollprogrammet för sjöfartsverkets projekt ”Säkra farleder” i Göteborg. Inom projektet övervakades musselbankar, ålgräsängar och mjukbottnar främst med avseende på effekter av sedimentspridning samt eventuell frisättning av sedimentbundna föroreningar i samband med framtagandet av en ny farled till Göteborgs hamn.

På uppdrag av Naturvårdsverket har Marine Monitoring gjort en litteraturstudie som sammanställde den aktuella kunskapen kring miljöeffekter vid muddring och dumpning av muddermassor i vatten med tyngdpunkt på marin miljö. Litteraturstudien ingick i en större process för att utarbeta en handbok för ”Muddring och hantering av muddermassor”.

Metoder

Exempel tidigare uppdrag

  • Magnusson, M., Fransson, K. 2019. Marinbiologisk bedömning av bottenmiljön i Utredningsområde V Vinga – analys av sedimentprofiler och bottenfauna 2019. Marine Monitoring AB.
  • Fransson, K., Magnusson, M. 2019. Sammanställning av marinbiologiska naturvärden – Farledsprojektet. Marine Monitoring AB.
  • Magnusson, M., Fransson, K. 2019. Kontrollprogram för mudderdeponi sydväst om Falkenberg – delrapport 2018. Marine Monitoring AB.
  • Hammar, L., Magnusson, M., Rosenberg, R. Granmo Å. 2009. Miljöeffekter vid muddring och dumpning – en litteratursammanställning. Naturvårdsverket Rapport 5999, 71 s.

Kontaktperson

Marina Magnusson, Projektledare, adm. & ekon.

Specialkompetens kvalitetsanalys av bottenmiljön och miljöeffekter av båtbottenfärg

marina@marine-monitoring.se

+46 (0)702 565 551

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se