Miljökonsekvensbeskrivning och miljökontrollprogram

Marine Monitoring har mångårig erfarenhet att ta fram underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för marina verksamheter såsom havsbaserad vindkraft, hamnar, placering av kablar och naturgasledningar. Vi på Marine Monitoring har vanligtvis en tät dialog med berörd tillsynsmyndighet för att redan på ett tidigt stadium kunna ta till oss deras synpunkter och på så vis effektivisera arbetet med att ta fram underlag med hög kvalité.

Arbetet kan exempelvis innefatta att ta fram information om rådande marinbiologiska miljöförhållanden genom litteraturstudier och marina undersökningar. Studierna genomförs för att möjliggöra bedömningar avseende förväntade effekter och konsekvenser för miljön i samband med det aktuella ingreppet. Beroende av verksamhet utförs exempelvis kartering av marina habitat, provfiske, bottenfaunaundersökningar eller dykinventeringar. Arbetet med att ta fram underlag till MKB kan även innefatta att utreda verksamhetens eventuella påverkan på den ekologiska statusen inom området samt på möjligheten att uppnå god ytvattenstatus i enlighet med miljömålen (MKN).

I samband med ingrepp och/eller byggnationer i marin miljö genomför Marine Monitoring även s.k. miljökontrollprogram för att upptäcka och övervaka eventuella effekter på miljön, exempelvis hur olika arter och dess habitat påverkas. Vi kan erbjuda alla steg i processen från design på kontrollprogrammet till fältprovtagning, utvärdering och skriftlig sammanställning av resultatet i illustrativa lättlästa rapporter.  Kontrollprogrammen utformas så att det med vedertagen statistisk säkerhet kan avgöras om och på vilket sätt miljökonsekvenser uppstår. Därigenom ges möjlighet att åtgärda eventuell skadeverkan i ett tidigt skede.

I arbetet med att ta fram underlag till MKB alternativt utvecklande och utförande av kontrollprogram har Marine Monitoring genom åren bl.a. arbetat med Nord Stream (naturgasledning i Östersjön), placering av elkabel i Öresund och södra Östersjön (Svenska Kraftnät), olika havsbaserade vindkraftsprojekt (exempelvis Kattegatt offshore och Blekinge offshore) samt varit involverade i flertalet hamnverksamhets- och muddringsärenden (exempelvis ny farled i Göteborgs hamn och Vinga mudderdeponi).

Metoder

Exempel tidigare uppdrag

  • Andersson S., Bergkvist J. 2017. Utredning av påverkan från laxodlingar på recipienten Kungshamn s skärgård avseende biologiska och fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer. Smögen Aquaculture AB.
  • Ahlsen, J., Magnusson, M. 2016. Framkomlighetsstudie i södra Östersjön för Hansa Power Bridge – Ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland. Svenska Kraftnät.
  • Magnusson, M., Wikström, A., Börjesson D., Öhman K., Andersson, S. 2015. Monitoring of Fish and Epifauna along the pipeline in Sweden (Reef Effect) Monitoring report. Nord Stream.
  • Wikström, A., Börjesson D., Öhman K., Magnusson, M. 2015. Monitoring of Fish and Epifauna along the pipeline in Denmark (Reef Effect) Monitoring report. Nord Stream.
  • Andersson, S., Börjesson, P. 2012. Skottarevet Vindpark Miljökontrollprogram – Lekande torsk. Förstudie 2009-2011. Favonius AB, Triventus Consulting AB.
  • Wikström A. 2013. Förslag på miljöövervakningsprogram för Blekinge offshore ABs projekterade vindkraftpark i Hanöbukten. Blekinge Offshore AB.

Kontaktperson

Johanna Bergkvist, Projektledare

Specialkompetens taxonomi av bottenfauna, ekologisk status, främmande arter och marin provtagningsmetodik

johanna@marine-monitoring.se

+46 (0)727 338 984

Läs mer

Marine Monitoring AB | Strandvägen 9 | 453 30 Lysekil | +46(0)523-101 82 | info@marine-monitoring.se